I -2- 8. Vaststelling 120e wijziging begroting 1976 en 2e wijziging begroting Gem.Woningbedrijf i.v.m. aanpassing aan de jaarrekening 1975/76 van het Gem. Woningbedrijf 9. Votering crediet van 43.000,== t.b.v. aanschaf van een bureaucomputer voor de finan ciële administratie van Sociale Zaken (32e wijziging begroting 1977) 10. Toepassing art. 20 lid 4 sub e van het Bezoldigingsbesluit Burgemeesters 1954 (29e wijziging begroting 1977) 11. Aanwïjziging leden algemene vergadering van het Hoogheem- 7 raadschap West-Brabant periode 1 juli 1977 1983: a. één lid uit de waterschappen en de gemeente Steen bergen, behorende tot groep van art. 7 van het re glement (belangen eigenaren) b. één lid uit de gemeenten behorende tot groep van art. 8 van het reglement (belangen bewoners en ge bruikers) 12. Votering crediet van 13.000,== 10 t.v.b. aanschaffingen van materiaal voor het zwembad (26e wijziging begroting 1977) (tevens beraadslaagd over openingstijden zwembad i.v.minvoering zomertijd) 13. Bestemming reserve voor onderhoud wegen (25e wijziging begroting 1977) 14. Votering aanvullend crediet van 82.000,== 11 t.b.v. aanleg en verbetering van quartaire wegen (36e wijziging begroting 1977) 15. Votering crediet van 16.000,== voor het verrichten van metingen ter voorbereiding van de aanleg van een Centraal Antenne Systeem 16. Votering crediet van 160.000,== t.b.v. aans 1 ui.ting van 59 panden op het gasnet (33e wijziging begroting 1977) 17. Aangaan van overeenkomst tot samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom inzake bijzondere controle op de uitke ringen ingevolge de A.B.W, de op deze wet steunende groepsregelingen en de W.W.V. 18. Verlenen medewerking aan het Bestuur van de Stichting Ka- 12 tholieke Scholen te De Heen t.b.v. voortzetting van de subsidiëring als "peuter speelzaal" van de kleuterschool te De Heen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 49