gemeente Steenbergen Notulen van de openbare vergadering van de raad op 14 apri1 1977 om 19.00 uur in de raadzaal red.LK typ.:GH aanwezigMr.J.M.van der Heer, M.C.G.Herbers, A.JJansen JCBakx JEveraert AJHe i j ma n s CW. Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer CF.JOoms J.A.van Poppel CH.Rademakers J.van Schilt C.A.van Ti 1 burg P.A.van Leest, afwezig (met kennisgeving): D,C.F.Vogelaar voorz i tter wethouder wethouder secretar i s I NHOÜD: 1. Opening blz« 2. Vaststelling van de notulen van de openbare verga dering van 10 maart 1977 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 4. Votering crediet van 15.000,== voor rechtskundige bijstand 5. Aankoop 1925 m2 grond met opstallen van M.F,Wagemakers i.v.m. realisering van het plan '"t Hoogje" 5A, Verwerving pand Molenstraat 8, groot 315 ca, van mevr. 5 C.F.van Zundert-van Opdorp middels ruil voor een bouwperceel langs de Laurentiusdijk i.v.m. realisering van het plan '"t Hoogje" 6. Verkoop +4945 m2 grond in het bestemmingsplan "Bedrijfs- 6 terrein Zuid, 1976" aan M.Krebbekx transportonderneming B.V. 7. Vaststelling 28e wijziging begroting 1977 i.v.m. toepassing "Financieringsregeling eigen wonin gen gemeentepersoneel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 48