a -15- 15-kwestie sportraad (H.v.Meer) De heer VAN MEER vraagt of bSw inmiddels aan de tijdens het gesprek met de sportraad op 25 januari jl. gedane toezegging om een stuurgroep te formeren hebben voldaan c.q. hoever daar mee is gevorderd. De VOORZITTER deelt mee, dat hierover wel in de b&w-verga- dering is gesproken, maar dat nog geen kennisgeving aan de dienst hoofden is gedaan. De heer VAN MEER vraagt om bespoediging, zodat de sportraad weer kan gaan functioneren. De VOORZITTER hoopt de volgende raadsvergadering hierover een mededeling te kunnen doen. 15. Sluiting I De VOORZITTER sluit om 20.15 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus vastgesteld in de openbare vei gadering van de raad op 1^ apri1 1977- de .secretarisde voorzitter, ■V

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 47