-12,- B&w en de raad hebben zich achter het actiecomité van De Heen geschaard en dan vindt hij het onfatsoenlijk, dat een pastoor, die toch leiding dient te geven, zich op zo'n manier over een ander gezagcollege uitlaat. Hij wil daar in het openbaar ernstig tegen protesteren. De VOORZITTER is er nog niet in geslaagd pastoor van Oef- felen telefonisch te bereiken. Hij zal alsnog contact opnemen om te verifiëren of de krantenpublikatie juist is. Spreker is er ook van geschrokken en komt bij de raad hier nog nader op terug. 13-uitvoering rioleringsplan Molenstraat, Kruisland LvdKar De heer VAN DE KAR spreekt als volgt: "Aangezien de riolerngswerken van de rioleringsplannen in de Molenstraat te Kruisland in een stagnerende positie verkeert, wil ik met enige mij bekende gegevens Uw aandacht vragen. In de beginperiode van het gesprek over het eventueel ver wijderen van de riekende en ongedierte lokkende sloten op genoem de plaats, is altijd de mening geweest van belanghebbenden en ondergetekende, om de sloten volledig te laten verdwijnen en het hemelwater te doen afvoeren door middel van straatkolken Bij meerdere algemene beschouwingen op de begrotingen van de Kruislandse raadsleden en gestelde vragen op openbare vergaderingen werd steeds medegedeeld, dat men de mening was toegedaan, dat het verwijderen der sloten een serieuze en urgente zaak was en de mede werking kwam doordat het hele rioleringsplan Mol enstraat-1e Boutweg voor subsidie werd voorgedragen. Over provinciale contacten is mij alleen bekend, dat bij een terloops gesprek bleek, dat men er niet zo voor was. Mijn vraag, mijnheer de voorzitter: welke officiële verzoeken zijn over genoemde zaak uitgegaan en welke motieven spelen een rol in deze bes 1i ss ing? Wanneer we deze rioleringsplannen gerealiseerd willen krijgen, zal men terdege rekening dienen tehouden met de wensen van de be langhebbenden en niet het kadinale punt verwaarlozen. Ik bedoel met name de wens van alle belanghebbende bewoners om de in de bebouwde kom gelegen sloten, liggende in het onderhavige rioleringsplan te doen verwijderen door demping. Ik verzoek U dan ook mijnheer de voorzitter om bij de betref fende instantie alle middelen ter hand te nemen om de entree der Kruislandse kom vanuit oostelijke richting te normaliseren en door deze fomaliteit de wens van de belanghebbenden in te willigen." De VOORZITTER vra^g| om het betoo g van de heer van de Kar te mogen ontvangen, opdat in de b&w-vergadering aan de orde kan worden gesteld. 14.gevaar 1ijke bocht Stoofweg bij café"We1kom"(C.Rademakers) De heer RADEMAKERS wil de suggestie in 't Pompke over de ge vaarlijke bocht in de Stoofweg graag doorgeven. Vanuit Oud Gastel raken auto's vaak uit de bocht. Hij dringt aan op beveiligings maatregelen en/of de plaatsing van een waarschuwingsbord. De onbekende automobilist ziet niet welk een gevaarlijke bocht hij nadert. De VOORZITTER zal dit verzoek aan de provincie doorgeven.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 46