-13- De VOORZITTER erkent, dat op dit gemiddeld niet drukke kruispunt stoplichten eigenlijk niet de juiste tegenmaatregel i s De heer DE KLERCK weet uit ervaring, dat er wel bij ver keerslichten wordt gestopt als deze zijn voorzien van een foto installatie. De heer EVERAERT vindt de discussie toch wel onbevredi gend De VOORZITTER zegt toe om de kwestie weer met de provin cie op te nemen. Stoplichten zullen in ieder geval tot min der ongevallen leiden. De heer VAN TILBURG wil benadrukken, dat hij niet tegen stoplichten is, maar hij heeft alleen maar willen aanduiden, dat dit ook niet "zaligmakend" is. De VOORZITTER vindt, dat dan toch in ieder geval gepro beerd moet worden of stoplichten wel het gewenst effect hebben. Geld mag hier geen rol spelen. De heer OOMS merkt op, dat in Halsteren na het plaatsen van stoplichten het ongevallen-aantal toch drastich is afgenomen. De VOORZITTER zegt toe, dat op het plaatsen van stoplich ten zal worden aangedrongen. 9.wijziging straatnaam Oudlandseweg in Moerstraatseweg (C.Hoender- vangers"] De heer HOENDERVANGERS komt terug op een al eerder door de heer Heijmans gestelde vraag over de invoering van de naamswijzi ging van de Oudlandseweg. De VOORZITTER antwoordt, dat de betrokken inwoners en in stanties reeds ervan op de hoogte zijn gesteld, dat de Oudland seweg per 1 april Moerstraatseweg zal heten. De heer HOENDERVANGERS vraagt of hieraan ook publiciteit kan worden gegeven, zodat het wat algemener bekend wordt. 10.keuze plaats definitief ruitercentrum (CHoendervangers) De heer HOENDERVANGERS vraagt of er al een beslissing is genomen over de definitieve plaats van het rui tercentrum. De SECRETARIS deelt mee, dat de ruitersportvereniging gisteravond een claim heeft gelegd op de heden van Peters gekochte grond en een naastliggend perceel aan de Krommeweg. Afgesproken is, dat hierop zal worden teruggekomen nadat de raad over de aankoop heeft beslist. 11.bereikbaarheid woningen NicPeckstraat i.v.m. parkeerterrein Raveli jnstraat (C.Hoendervangers) De heer HOENDERVANGERS vraagt aandacht voor de achteruitgang van een aantal woningen aan de NicPeckstraat, die hinder onder vinden van aldaar geparkeerde auto's. Hij vraagt om voor de uit gang het parkeren te verbieden. De VOORZITTER zal dit aan gemeentewerken doorgeven. 12.uitlatingen pastoor van Oeffelen over behandeling De Heen (CHoendervangers) De heer HOENDERVANGERS is zeer ontstemd over de uitlatingen van de pastoor van De Heen over het gemeentebestuur, zoals die in de pers worden aangehaald. De pastoor "voelt zich door het gemeentebestuur bedonderd" en daarm ee wijst hij niet alleen naar b&w maar ook naar de raad. Spreker vertegenwoordigt daarin de grootste fractie en juist die heeft destijds veel aandacht besteed aan het behoud van de kleine kernen, zoals het in stand houden van een voorzieningen pakket, Hij zou graag zien, dat de pestoor een dergelijk oneerlijk afzetten in het vervolg achterwege laat.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 45