i -12- Gebleken is toen, dat de adviserende sector van de provincie toch wel van lieverlee de onontkoombaarheid van verdergaande maatregelen gaat inzien. Spreker wil graag het ongeval van vanmorgen aangrijpen om te zeggen:"En nou doen jullie het maar eens: De gemeente kan de verantwoording voor deze situatie niet langer aan." De heer VAN TILBURG is het eens met de steeds grotere zorg en verontrusting, over de steeds maar terugkerende ongevallen. Ook de commissie verkeer heeft aan dit onderwerp uitgebreide aandacht besteed. Hij wil er wel op wijzen, dat het aanbrengen van verkeerslichten wel eens niet zoveel na- als voordelen zal kunnen hebben. Wat aan de ene kant beveiligd wordt, verhoogt het gevaar aan de andere kant. Een absolute oplossing zal wel niet te vinden zijn. De VOORZITTER vermoedt, dat de heer van Tilburg doelt op het negeren van het rode licht. De heer VAN TILBURG beaamt dit, maar er zijn meer aspecten. Tot de verkeerscommissie behoort ook de groepscommandant der Rijkspolitie, die op dit terrein veel ervaring heeft opgedaan. Zo is er een vaststaand feit, dat een bepaalde categorie wegge bruiker het niet kan opbrengen te stoppen, als het geen verkeer waarneemt. Men krijgt dan toch weer hetzelfde soort ongevallen. De VOORZITTER wijst op het kruispunt in Etten-Leur, waar het rode stoplicht ongelooflijk veel wordt genegeerd. Inmiddels is er door bemiddeling van de groepscommandant, die zeer inten sief met deze kwestie bezig is een ongevallen-analyse en -schema van alle ongevallen op het kruispunt vervaardigd. Spreker vraagt zich af of na afweging van alle voor- en nadelen niet toch een verkeerslichtinstallatie de voorkeur verdient boven de huidige situatie. En dat rekening houdend met de optredende irritaties. De heer"VAN TILBURG benadrukt nog eens, dat de aard van de ongevallen, die ov^r^^ndvedjo^lj;hT^/erste'<enc' verkeer vanuit Steen bergen naar Kruisland/anveranderd blijft, als dat verkeer een- rood stoplicht negeert, omdat er ogenschijnlijk toch geen ver keer aankomt. Dan ontstaat nl. precies dezelfde situatie als nu. Uit de analyse blijkt nl. dat in bijna alle gevallen, diegenen die oversteken verklaarden "ik heb niets gezien." De VOORZITTER zal er voor zorgen, dat ook de raadsleden de ongevallen-analyse en het -schema zullen ontvangen. Hij is het wel eens met hetgeen de heer van Tilburg heeft uiteengezet. Het probleem is de grote overzichtelijkheid, waardoor men te weinig attent is. Lagere snelheden zijn blijkbaar alleen te bereiken bij smalle en onoverzichtelijke wegen. De heer VAN TILBURG ziet als een echte oplossing ombouw tot een rotonde. Dat zal hier wel niet te verwezenlijken zijn, vooral financieel gezien. De heer VAN DE KAR wijst er op, dat uit het ongevallen-on derzoek ook blijkt, dat er geen pieken zijn. De tijden zijn totaal verschillend. Stoplichten zouden wel een oplossing kunnen zijn tijdens de spitsuren, maar de ongevallen wijzen weer in een an dere richting. De verkeerscommissie heeft het probleem van alle kanten beli cht

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 44