-11- De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b£w: "Wij zullen de situatie in Siemburg eens laten bekijken en iets laten maken, waardoor het gesignaleerde euvel wordt weggenomen 6.brandvei 1i ghei d horecabedr i jven (J.v.Poppel in cie fin.) "De heer van POPPEL verzocht onder de "mededelingen" voor de volgende raadsvergadering op te nemen of een onderzoek is in gesteld naar de brandveiligheid van horecabedrijven, zulks ter voldoening aan een eerder aan de raad gedane toezegging. Indien zulks hetgC|eval is, wordt verzocht mede te delen tot welke conclusies eventueel tot welke maatregelen het onderzoek heeft geleid." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Inzake de brandveiligheidsvoorschriften in horecabedrijven zitten we met het probleem, dat het "handvat" om daartegen op te treden, nl. de brandpreventieverordening nog niet is vastgesteld. Aan de voorbereiding daarvan wordt gewerkt. Het Is de bedoeling om binnenkort de controle aan te vatten en de ondernemers aan de hand daarvan aan te schrijven om binnnen een zekere termijn aan de dan mee te delen voorschriften te voldoen. Wij zullen er dan voor zorgen, dat vóór het verlopen van die termijn bedoelde verordening aan U ter vaststelling is aangeboden. Overigens zijn verschillende andere gebouwen, b.v. Charitas, scholen e.d. op brandveiligheid gecontroleerd en zijn terzake aan bevelingen gedaan. Bovendien worden bij de bouwvergunningen in vele gevallen brandveiligheidseisen al gesteld." 7.aanbrengen slijtlaag Oude Heydijk (C.v.Tilburg in cie fin.) "De heer VAN TILBURG heeft geconstateerd, dat de Oude Heyijk en Havendijk op zodanige wijze zijn geasfalteerd, dat middenin een breukstreep loopt. Aangezien reeds "witte strepen" zijn aange bracht, vraagt hij zich af of het in de bedoeling ligt dat nog een slijtlaag wordt aangebracht." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Het vermoeden van de heer van Tilburg is inderdaad juist: dit jaar wordt er nog een toplaag aangebracht en wel na de vorst periode." De heer De KLERCK is het bekend, dat de witte strepen toch al zijn aangebracht i.v.m. de verkeersveiligheid. B.MONDELING 8.verkeerslichten Kruispunt Rondweg/Afges1echtedijk (J.Everaert) De heer EVERAERT signaleert opnieuw een ongeval op het inmid dels berucht geworden kruispunt. Het is onbegrijpelijk, dat er geen gewonden of doden zijn gevallen. Wordt het geen tijd, dat de raad aandringt op het spoedig plaatsen van verkeerslichten. Het is nu een onhoudbare zaak. De VOORZITTER antwoordt, dat tijdens het laatste gesprek met de afdeling nieuwe en onderhoudswerken van de provinciale water staat door de gemeente-delegatie ook dit kruispunt aan de orde is gesteld.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 43