-10- 14. Rondvraag A.SCHRIFTELIJK 1 reconstruct!e buitenwegen (zie gem.werken) "Kan bij de keuze"bepa1ing van de te reconstrueren buitenwegen in 1977 er van worden uitgegaan, dat werkelijk kan worden beschikt over de "Reserve altijddurend onderhoud wegen", tot een bedrag van 172.252,==?" De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b£w: "Over het bedrag van genoemde reserve kan worden beschikt, indien daartoe door U wordt besloten en gedeputeerde staten Uw beslUjit terzake goedkeuren. Wij zijn bereid voor de volgende raads- vergaering een voorstel op dit punt te doen." 2.vers 1aggeving commissie verkeer (zie gem.werken) "De commissieleden stellen het op prijs, indien de verslagen van de verkeerscommissie ook aan hen ter beschikking worden gesteld." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Bedoelde verslagen zullen aan alle raadsleden worden toege zonden 3.overlast loslopende honden (cie gem.werken) "Unaniem spreekt de commissie haar verontrusting uit betreffende de overlast van loslopende honden. Kan hier niet op een strenge manier tegen worden opgetreden?" De VOORZITTER antwoordt: "Bij mijn regelmatig terugkerend contact met het politiecorps zal ik deze klacht nog eens ter sprake brengen. Periodiek wordt aan bepaalde aspecten extra aandacht besteed en het kwaad van de loslopende honden zal naar mijn mening ook eens wat harder moeten worden aangepakt." Spreker voegt hieraan toe, dat het politiekorps een systeem heeft ontwikkeld, project-surveillance genaamd, waarbij bepaalde aspecten bijzondere aandacht krijgen. Het is een moeilijk op te lossen probleem. Hij zal de bezorgdheid van de raad aan de politie overbengen k.wijziging naam Afges 1echtedijk i.v.m. rondweg (zie gem.werken) "Door de aanwezigheid van de provinciale rondweg veroorzaken de straatnamen Nassaulaan en Afgeslechtedijk verwarring. Is het mogelijk de Nassaulaan qua naamgeving te laten doorlopen tot aan de rondweg om dan aan de overzijde van de rondweg aan te vangen met de Afgeslechtedi jk?" De VOORZITTER citeerthet volgende antwoord van bSw: "Deze suggestie lijkt ons in eerste instantie beslist zinnig. Wij zullen het eens laten bekijken en dan een besluit nemen. Rekening zal moeten worden gehouden met het feit, dat verandering van eenmaal gegeven huisnummers zoveel mogelijk moet worden voorkomen." 5-brievenbus hulpsecretarie Kruisland (L.v.d.Kar in cie fin.) "De heer VAN DE KAR is gebleken, dat er in Siemburg geen mogelijk heid is post, welke bestemd is voor de hulpsecretarie, te deponeren in een daarvoor bestemde afgesloten bus. Zulks betekent, dat o.a. van in te leveren inkomstenbriefjes kennis kan worden genomen door anderen, dan de ambtenaar, waarvoor zij bestemd zijn. Hij verzocht op enigerlei wijze een zodanige regeling te treffen, dat post kan worden gedeponeerd zonder dat onbevoegden daarvan ken nis kunnen nemen."

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 42