-9- Een Bergen op Zooms kind, dat in Bergen op Zoom piano wil leren spelen, betaalt naar gelang de draagkracht minimaal 93»== en maximaal voor de hoogste inkomens 341, Wij vinden het onaanvaardbaar, dat een kind uit Steenbergen, wiens ouders toevallig minder verdienen,in Steenbergen meer betaalt, dan in Bergen op Zoom de mensen met de hoogste inkomens. Juist op het gebied van schoolgeld is een draagkrachtnorm niet on gebruikelijk en ik zou U dus willen voorstellen om artikel 6 van de ver ordening, gewoon terug te nemen, zoals ik ook de vorige raadsvergadering al heb voorgesteld. Nu kan ik me voorstellen, dat U als college niet leuk vindt als U ten tweede male een dergelijke boodschap krijgt, maar daar zou aan tege moetgekomen worden als we staande deze vergadering besluiten om gewoon de Bergse regeling naar draagkracht over te nemen. Hij is wel wat in gewikkeld, maar wel eerlijk. Het belang van de minst draagkrachtigen, waar het maar eventjes over verschillen van meer dan 300 gulden per jaar gaat, is van veel meer belang, dan het feit of we voor 30 kinderen wat meer administratief werk moeten doen. Overigens meen ik, dat het begrotingstechnisch voor de financiële positie van de gemeente weinig uitmaakt. Ik zou dus graag voorstellen om artikel 6 in te trekken zoals ik ook de vorige vergadering gevraagd heb en gemakshalve de Bergse regeling te willen invoeren." Wethouder JANSEN constateert eveneeBs, dat er volkomen langs el kaar heen is gepraat. En dat niet alleen in de vorige raadsvergadering, maar ook met informanten uit Bergen op Zoom. Het blijkt, dat de in 1974 door Bergen op Zoom vastgestelde regeling weliswaar in 1975 is gewijzigd maar dat hieraan nimmer gevolg is gegeven. Daarnaast was er een concept overeenkomst, die de muziekschool met de leerlingen sluit, waarin weer heel andere bedragen worden genoemd. Bij de stukken ligt een berekening van de muziekschool, waarn-opnieuw- andere bedragen voorkomen. Overleg en verifiëring met Bergen op Zoom leidde er toe, dat men ook daar moeite heeft om duidelijkheid te verkrijgen. De thans in Bergen op Zoom gehanteerde regeling gaat inderdaad uit van de draagkracht, waar bij een minimumbedrag van ruim 93,== en een maximum van ruim 341, per half uur geldt. Maatstaf is de belastingheffing. Van elke 50,== belasting wordt 2,== meer aan lesgeld berekend. Projecteert men deze regeling op de Steenbergse dependance naar de huidige dee 1name-verwachtïng van 32 leerlingen, dan kost dit in het ongunstigste geval 13-000,== extra. Aangenomen mag worden, dat het gemiddelde zal blijken te gelden en dan gaat het om een aanvulling van 6.000,== a 7.000,==. Eerst als de inkomens van de ouders bekend zijn, zal het juiste -bedrag te bepalen zijn. Voor leerlingen, die in Bergen op Zoom de lessen zullen moeten blijven volgen zal bij toepas sing van de draagkrachtregeling wel een aanpassing van de bestaande subsidieregeling moeten plaatsvinden. De VOORZITTER deelt mee, dat bSw zich geheel achter het voorstel van de heer Everaert kunnen scharen om de regeling van Bergen op Zoom over te nemen. Mochten zich in de praktijk moei 1ijkheden voor doen, dan zullen b&w zich tot de raad wenden. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van schoolgeld voor instrumentaal muziekonderwijs overeenkomstig de door de raad van Bergen op Zoom vastgestelde regeling.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 41