-8- 11. Vaststelling subsidienorm voor de peuterspeel zalen in de gemeente Steenbergen (19e wijziging begroting 1977) Wethouder HERBERS zal blij zijn als de raad met het voorstel akkoord gaat. Hij vindt het redelijk, dat de ouders het restant willen bijbetalen. In wezen wordt er echter met twee maten gemeten, want de kleuterschool De Heen wordt, nu het rijk zich heeft teruggetrokken, volledig door de gemeente betaald, ter wijl dit niet het geval is t.a.v. de peuterspeelzaal te Steenbergen. De VOORZITTER herinnert eraan, dat De Heen in een bijzondere po sitie verkeert. De heer VAN TILBURG verklaart, dat dit aspect in de financiële commissie aandacht heeft gekregen, maar daar heerste de mening, dat opneming van de kleuterschool van De Heen in de peuterspeelza1enre- geling wel eens zou kunnen leiden tot het definitieve einde van het kleuteronderwijs aldaar. En dat moet voorkomen worden. Wethouder JANSEN beaamt dit. Als de gemeente de kleuterschool in De Heen wegdenkt, dan zal het moeilijk zijn om dit schooltype terug te krijgen. Bovendien is het voor de gemeente financieel van belang om de status van kleuterschool gehandhaafd te houden. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 12. Nadere vaststelling exploitatievergoeding kleuterscholen over 1976 De RAAD besluit zonder dïscussigèn hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 13. Vaststelling schoolgeld muziek- en ballet- onderwijs Opmerking CIE FINANCIEN: "De commissie adviseert het voorstel aan te nemen, evenwel onder het voorbehoud dat alsnog een voorstel aan de raad wordt gedaan om de door BSW gevolgde gedragslijn bij individuele tegemoetkomingen in de kosten in een door de raad vastgestelde regeling op te nemen.. Het voorstel wordt ter behandeling in de volgende raadsvergadering tegemoet gezien." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Hoewel deze uitkeringen naar onze mening middels een door U goedgekeurde begrotingspost zijn gesanctioneerd, willen wij graag - ook al vanwege de duidelijkheid - aan Uw verzoek voldoen. U kunt een voorstel daartoe van ons tegemoetzïen De heer EVERAERT verschilt van mening met hetgeen bSw in de 2e alinea van hun voorstel verklaren. Hij vervolgt: "Het spijt mij heel erg, maar ik vrees, dat we gewoon een hele tijd naast elkaar heen hebben zitten praten, want de tarifiëring, waar ik in de vorige raadsvergadering over ben gevallen, is nog steeds onge - wijzigd, en ik wil dan nog eens duidelijk uiteenzetten, waar nu het verschil tussen de Steenbergse en de Bergen op Zoomse tarieven ligt. Ik zal als voorbeeld nemen het pianoles nemen, maar het geldt net zo goed voor de andere dingen, zoals orgel of blokfluit. Een Steenbergs kind dat straks in Steenbergen op de muziekschool piano wil leren spelen, betaalt volgens onze verordening 400,per school jaar

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 40