-7- 9. Votering crediet van 36.000,== t.b.v. advieskosten TechnAdviesbureau der Vereniging van Ned.Gemeenten t.a.v. toepas sing Hinderwet op suikerfabriek Steenbergen (20e wijziging begroting 1977) Wethouder HERBERS vestigt er de aandacht op, dat volgens de S.B.P. een uniforme en gecoördineerde beoordeling van o.a. geluids overlast bij de rijksoverheid ontbreekt. Zo stelt het ministerie een limiet van 55 dB(A) geluidsniveau, terwijl de C.S.M.te Steenbergen 57 dB(A) produceert, waarover nimmer klachten zijn geuit. De provin ciaal inspecteur mi 1ieu-hygiëne hanteert als toelaatbaar maximum 45dB (A)Zijn fractie zou het betreuren als de C.S.M. enorme kosten zou moeten maken om het geluid zoveel te moeten terugdringen. Een unifor me norm lijkt hem dringend gewenst, zodat men niet is overgelaten aan de opvatting en willekeur van provinciale rijksinspecteurs. Spreker heeft zijn zienswijze aan de gedeputeerde Brugman meegedeeld. Zijn fractie is van mening, dat men de fabriek niet onnodig op kosten moet jagen. De VOORZITTER wil op de eerste plaats het voorstel aan de orde stellen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel De VOORZITTER wil, reagerend op het betoog van wethouder Herbers, nog ingaan op de hinderwetsprocedure. Ook de VOORZITTER hoopt evenmin, dat door een te ver doorgevoerde actie van de inspecteur mi 1ieu-hygiëne een kostbre fabriek voor Steenbergen verloren zou gaan. BsW zullen zich zo opstellen, dat de fabriek behouden blijft. 10. Verklaring, dat wordt voorbereid een partië le wijziging van het bestemmingsplan "Na tuurgebieden, 1971" (gebied "Gastelsveer e.o.KRUis1 and") De heer HOENDERVANGERS vraagt zich af of de raad door het volgen van het advies van b£w niet het "doodvonnis" voor de Steenbergse ha ven tekenen Zijn er afspraken gemaakt, dat deze bevaarbaar blijft en zo ja, welke. Wethouder HERBERS merkt op, dat hij in 1968 tijdens de statenverga dering een nieuwe brug heeft geclaimd en daarop is een toezegging gevolgd. De raad heeft enige tijd geleden een actie voor een brug ondernomen, zo dat nu moeilijk "nee".kan worden gezegd. De heer HOENDERVANGERS gaat het om het onderdeel: aanleg van het Mark-Vli etkanaa1 De VOORZITTER stelt, dat de aanleg van het kanaal volledig los staat van het bevaarbaar houden van de Steenbergse vaarweg, echter niet van de havenmond. Dit laatste is en zal een zorgenkind blijven. De heer HOENDERVANGERS wil zich niet tegen het voorstel verzetten, maar raadt b£w aan bijzonder attent te blijven voor het behoud van de haven De VOORZITTER hoopt het een met het ander te kunnen combineren. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 39