De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Ons voorstel is geen ander dan in andere soortgelijke gevallen steeds door U is aanvaard. De delegatie wordt gevraagd om in vooi komende gevallen snel en definitief te kunnen handelen en daarbij niet steeds het voorbe houd te moeten maken van goedkeuring door de raad. Dat wij bij dergelijke onderhandelingen niet alleen letten op de prijs, maar ook op andere aspecten, zoals eventuele bezwaren voor het milieu e.d., spreekt vanzelf. Daarnaast menen wij, dat wij steeds de raad zo vroeg mogelijk en zo volledig mogelijk over dit soort trans acties hebben ingelicht. Mocht U echter desondanks niet bereid zijn de door ons gevraagde delegatie toe te staan, dan zullen wij er ons bij moeten neerleggen." Spreker stelt aan de orde deel 1 van het voorstel, het vaststellen van de minimumprijzen. De RAAD besluit hiertoe overeenkomstig het voorstel. Ten aanzien van het tweede gedeelte van het voorstel licht de voor zitter van de financiële commissie, de heer VAN TILBURG, het standpunt nader toe. Overweging is ook geweest, dat in tegenstelling tot woning bouwpercelen de verkoop van industriegrond zeer incidenteel voorkomt. Bovendien vergen onderhandelingen dan veel tijd, zodat van een spoed- beslissing over het algemeen geen sprake zal zijn. Wat de commissie wel aan de raad ter beoordeling wil laten, zijn aspecten als milieu, te bieden aantal arbeidsplaatsen e.d. De VOORZITTER stelt, dat de commissie dus de raad mee wil laten praten over de aard van de industrie, die zich als kandidaat aanmeldt. De heer HOENDERVANGERS meent, dat de door de heer van Tilburg aangevoerde argumenten duidel i jkQz^nOmdat in het verleden derge lijke verkopen niet steeds op eeünemanier zijn verlopen, acht hij het standpunt van decommissie juist. De VOORZITTER wil op één punt toch nog terugkomen, vooral omdat dit blijkens de opmërking van de heer van Tilburg niet juist is geba seerd. Het gaat nl. om de tijd, waarbinnen moet worden beslist. Het is een illusie als men denkt, dat deze factor van minder belang is. Vooral voor grotere bedrijven komt het vaak op één dag aan en dan is slagvaardigheid absolute noodzaak. Uiteraard kan een spoedeisende ver gadering dan uitkomst bieden. De heer VAN TILBURG wijst op de realiteit en die wijst niet op grote vestigingsanimo. De VOORZITTER brengt het voorstel van bSw in stemming: Vóór stemmen de heren Herbers en Jansen Tégen stemmen: de heren Everaert, van Tilburg, de Klerck, Hoendervan gers, Bakx, Heijmans, van Poppel, Ooms, van de Kar, Rademakers en van Meer. De VOORZITTER concludeert, dat de RAAD met 11 tegen 2 stemmen de verkoop niet delegeert en derhalve aan zich houdt. 8. Votering crediet van f 3.500,== t.b.v. aanschaffing electrische frankeer machine (18e wijz.begr.1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 38