-5- Ten laste van de algemene dienst komt/120.000,== t.b.v. clubhuis en ten nisbanen, dan blijft er nog over 800 .000 Is dat al in de huidige prijs ingecalculeerd of komt dat later nog op de grondprijs van de dan uit te geven kavels? Ik ben er voorstander van, dat wanneer het nog niet in de huidige prijs inzit, om een flink deel ten laste van de algemene dienst te laten komen, immers het gehele dorp heeft er belang bij, dat door nieuwbouw de vitaliteit van onze samenleving op peil wordt gehouden. Tot voor kort was de grondprijs hier in Kruisland nog 28,== per m2 voor goed gelegen bouwterrein, nu in het plan 't IHoogje tot over de 100,== per m2. Straks in noord-oost, waar niets gesloopt of aangekocht behoeft te worden, zal misschien een lagere grondprijs uitkomen. Bovendien liggen hier en daar nog wel goedkope stukjes. Wat denkt U er van om eens te bekijken of er niet geëgaliseerd kan worden. Als dit lukt en ik zou dit een goede zaak vinden, omdat we allemaal inwoners zijn van deze ge meente, dan zou bij een toekomstige bijstelling van de grondprijzen hier mede rekening gehouden kunnen worden. De grondprijs van de voor bungalows bestemde kavels is zeer hoog voor onze begrippen. Naar ik aanneem krij gen bij toewijzing de aan Kruisland gebondenen de voorkeur. Mocht de hoge prijs een bezwaar zijn, waardoor toewijzing aan anderen zou moeten plaats vinden, zou ik toch in overweging willen geven om 6 kavels uit te geven, wat 15.000,== per kavels minder is. Tenslotte mijnheer de voorzitter, iets over het aantal uit te geven kavels. De laatste 2 jaar zijn er 11 woningen gezet. We mogen er in die 2 jaar 32 bouwen met dit jaar mee mogen we dus groeien met 37 woningen, de vervangende woningen buiten beschouwing gelaten. Ik vraag dit jaar geen 37 woningen- doch ik zou het gewoon rechtvaardig vinden, dat de thans in aanvraag lopende 18 woningen toegezegd konden worden met mogelijkheid om degene, die nog dit jaar aanvragen met een toewijziging te honoreren. Ik hoop, dat U bovenstaande kunt toezeggen, ik vraag niet meer dan wat rechtvaardig is, redelijk en reëel. Aan het voorstel van burgemeester en wethouders wil ik mijn steun geven." De VOORZITTER heeft met het betoog van de heer Rademakers enige moeite. Het zijn algemene beschouwingen, die bij de voorbereidingen nut hebben. De sterke stijging van de grondprijs heeft zijn redenen en enkele argumenten voert ook de heer Rademakers aan. Het verschil in kavelgrootten is niet in een raadsvergadering bespreek baar, maar kan b.v. wel in een commissie aan beleidsnormen worden getoetst. Overigens besloot de heer Rademakers zijn opmerking met ondersteuning van het b&w-voorste 1zodat spreker aanneemt, dat hij enkele problemen nog eens onder de speciale aandacht van bSw wil brengen. De heer RADEMAKERS beaamt dit. De VOORZITTER zal graag over de tekst van het betoog van de heer Rademakers beschikken'om dit aan b&w voor te kunnen leggen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel 7. 1. Vaststelling minimumverkoopprijzen bestem mingsplan "Bedrijfsterrein Zuid, 1976" 2. Delegatie verkoop van gronden Opmerking CIE FINANCIEN: "De voorgestelde verkoopprijzen zijn voor de commissie aanvaardbaar. Zulks is niet het geval voor de gevraagde machtiging aan b&W om de gronden te verkopen De COMMISSIE adviseert unaniem het verkopen van de gronden aan de raad voor te behouden."

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 37