i -4- 5. Verkoop grond gelegen aan de Franseweg aan de heer G.van de Kruk De heer EVERAERT lijkt het goed om duidelijk te maken, dat het hier niet de verkoop aan een niet-Steenbergenaar betreft, maar ver koop van een perceel tuin, dat door koper reeds lang wordt gehuurd. De VOORZITTER beaamt dit. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 6. 1. Vaststelling minimumverkoopprijzen bestemmingsplan "Kruisland-'t Hoogje" 2. Delegatie verkoop van gronden Opmerking CIE FINANCIEN: "De leden van de commissie zouden ieder afzonderlijk gaarne beschik ken over een kaart, waarop de kavelnummers, welke in de exploitatie- opzet zijn vermeld, zijn opgenomen. (toegezegd is dat indien zulks mogelijk is, nog vöór de raadsverga dering aan dat verzoek zal worden voldaan)." De VOORZITTER deelt mee, dat de kaarten inmiddels zijn toege stuurd c.q. uitgereikt. De heer RADEMAKERS spreekt als volgt: "Omtrent punt 6 van de agenda betreffende minimumverkoopprijzen bestemmingsplan 't Hoogje, wil ik graag het volgende opmerken: Op de eerste plaats ben ik blij, dat het nu zo ver is, dat na goedkeuring van deze prijzen er verkoop zal kunnen plaatsvinden. Het valt mij op, dat er zo'n groot verschil is in de m2 prijs. De kleinere woning een relatief lage prijs, de grotere kavels naar on ze begrippen een prijs, laten we het niet te sterk uitdrukken, om van te schrikken. Daar komt nog bij, dat op de kleinere kavels ge- subsidiëerde bouw kan plaatsvinden, terwijl de andere alles puur uit hun eigen zak moeten betalen. Nu weet ik, dat er voorschriften zijn, die gevolgd moeten worden en tot deze toestanden leiden. Ik kan er mij niet mee verenigen en dat zal dan wel komen, omdat ik niet zo links-socialistisch ben ingesteld. Ik geloof ook, dat de gemeente Steenbergen met z'n inwoners en de raad, zoals wij hier zitten, bovenstaande gang van zaken in meerderheid moei lijk verteerbaar zal vinden. Ik heb bovenstaande willen signaleren, omdat ik wat dit betreft het niet eens ben met de huidige gang van za ken. Ik hoop, dat er in de toekomst, voorzover dat in het vermogen ligt van een gemeentebestuur, de verschillen in de grondprijs tot een aanvaardbaar verschil terug te brengen. Dan nog een opmerking over het volgende. 't Hoogje is een duur plan. Ik kan dat goed begrijpen, als men weet, dat voor realisering van dit plan 1 boerderij moet worden aan gekocht, minstens 4 huizen moeten worden afgebroken voor de ontslui ting en nog een zakenpand in de weg staat. Ik geloof niet dat ik over drijf als ik zeg, dat hier ongeveer 1 miljoen mee gemoeid is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 36