-3- 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de aanwezigen (ved. w.o.ll p.p. op de publieke tribune) van harte welkom. Hij deelt mee, dat de leden van Schilt en Vogelaar wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Hij wenst, mede namens de raad, beiden een spoedig herstel toe. 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 10 februari 1977 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vast stelling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen I. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. II .MEDEDELINGEN h. bouw tennishal c.a. op tennispark Opmerking CIE FINANCIEN: "De COMMISSIE wenst er op te wijzen, dat de tennisvereniging niet automatisch aanspraak moet kunnen maken op subsidie voor jeugdleden, indien een tennishal zou worden gerealiseerd en daarvan gebruik zou worden gemaakt. Het is noodzakelijk de geldende sportsubsidie-verordening daarom tijdig te wijzigen, gezien de commissie van oordeel is, dat een dergelijke aanspraak thans wel zou ontstaan." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Wij zijn het met de commissie eens, dat deze konsekwentie on der ogen moet worden gezien, indien de tennishal inderdaad van de grond komt. Wij zullen inmiddels de sportraad verzoeken ons hieromtrent te adviseren 4. Aankoop grond langs de Krommeweg van W.Peeters, Kaaistraat 31, Steenbergen Opmerking CIE GEMEENTEWERKEN: "Hoewel de commissie kan instemmen met het voorstel en de verwerving van deze grond van groot* belang acht, zou zij toch gaarne zien, dat de onder handelingen worden voortgezet ter verkrijging van een meer aanvaardbare pr i js De VOORZITTER antwoordt, dat ook b&w de koopsom wat aan de hoge kant achten, mede i.v.m. de uiteenlopende taxaties. B&w zullen trachten via onderhandelingen de eigenaar tot enige matiging te bewegen. De SECRETARIS voegt hieraan de suggestie, dat de raad tot de aan koop besluit en de bepaling van de koopsom aan b&w delegeert. De VOORZITTER stelt de raad voor tot aankoop over te gaan en b&w op te dragen de koopsom, met een maximum van het thans overeengekomen bedrag, nader te bepalen. De RAAD besluit hiertoe zonder discussie en hoofdelijke stemming.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 35