-2- 9. Votering crediet van 36.000,== 7 t.b.v. advieskosten Techn.Adviesbureau der Ver. van NedGemeenten t.a.v. toepassing Hinderwet op suikerfabriek Steenbergen (2oe wijziging begroting 1977) 10. Verklaring, dat wordt voorbereid een partiële wijzi ging van het bestemmingsplan "Natuurgebieden, 1971" (gebied "Gastelsveer e.o.Kruis land") 11. Vaststelling subsidienorm voor de peuterspeelzalen 8 in de gemeente Steenbergen (19e wijziging begroting 1977) 12. Nadere vaststelling exploitatievergoeding kleuterscho len over 1976 13- Vaststelling schoolgeld muziek- en ba 1 1 etondeiwijs 14. Rondvraag A.schri ftelijk 1 .reconstructie buitenwegen (zie gem.werken) 2.verslaggeving cie verkeer (cie g.w.) 3.overlast loslopende honden (cie g.w.) 4.wijziging naam Afges1echtedijk i.v.m. rondweg(zie 5.brievenbus hulpsecretarie Kruisland (L.v.d.Kar in 6. brandvei 1 i gheid horeG±>ed r i j ven (J.v.Poppel in cie 7.aanbrengen slijtlaag Oude Heydijk (C.v.TiIburg in B.mondeii ng 8verkeers1ichten kruispunt Rondweg/Afges 1echtedijk (JEveraert) 9.wijziging straatnaam Oudlandseweg in Moerstraatseweg 13 (C.Hoendervangers) 10.keuze plaats definitef ruitercentrum (C.Hoendervangers) 11bereikbaarheid woningen Nic.Peckstraat i.v.m. parkeer terrein Ravelijnstraat (C.Hoendervangers) 12.uitlatingen pastoor van Oeffelen over behandeling De Heen (C.Hoendervangers) 13.uitvoerinq riolerinqsplan Molenstraat, Kruisland 14 (L.v.d.Kar) 14.gevaarlijke bocht Stoofweg bij café "Welkom" (C.Rademakers) 15.kwestie sportraad (H.v.Meer) 15 15. Sluiting 10 g.w. cie fin.) fin) 11 cie fin)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 34