gemeente Steenbergen N o t u 1 en van de openbare vergadering van de raad op 10 maart 1977 om 19-00 uur in de raadzaal aanwez i gMr.J.M.van der Meer, voorzitter M.CGHerberswethouder A.J.Jansen, wethouder JCBakx A.JHe i jmans JEveraert CW.Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer CFJOoms J.A.van Poppel C.H.Rademakers C.A.van TiIburg P.A.van Leest, secretaris afwezig (met kennisgeving): Jvan Sch i 11 D.C.F.Vogel aar INHOUD: b 1 z 1. Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 10 febr'77 3- Behandeling ingekomen stukken en mededelingen k. Aankoop grond langs de Krommeweg van W.Peeters, Kaaistraat 31, Steenbergen 5. Verkoop grond gelegen aan de Franseweg b aan de heer G.van de Kruk 6. 1. Vaststelling minimumverkoopprijzen bestemmingsplan "Kruis land-11 Hoogje" 2. Delegatie verkoop van gronden 7. 1. Vaststelling minimumverkoopprijzen bestemmingsplan 5 "Bed r i j f s te„r rei n-Zuid, 1976" 2. Delegatie verkoop van gronden 8. Votering crediet van 3-500,== t.b.v. aanschaffing electrische frankeermachine (18e wijziging begroting 1977) 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 33