-9- De heer OOMS verklaart, dat zijn fractie er van uitgaat, dat ook op haar plan minimaal 50% subsidie mag worden verwacht. Hij beseft, dat de gemeente niet in staat is om de verbre ding van de weg geheel voor eigen rekening uit te voeren. Zijn fractie is er van overtuigd, dat het plan van gemeentewerken nooit gerealiseerd zal kunnen worden, vanwege grondaankopen en de toch al te dure opzet. Z.i. zal dit voor de raad onaan vaardbaar zijn. Dat is de reden, waarom zijn fractie naar een gemakkelijker te realiseren oplossing heeft gezocht. Overigens zijn er nog eenvoudiger oplossingen, als men maar wil. De bewoners van de polder, Kladde en Koevering zijn al dik te vreden als de West 1Langeweg aan weerszijden een halve meter wordt verbreed. De kosten zullen dan niet veel meer dan 200.000,== behoeven te bedragen. De VOORZITTER concludeert, dat de zaak zodanig klinkt, dat het zeer de moeite van het bestuderen waard is. B.mondeiing (begin: M.v.Meer) 5-knotten van wilgen (J.v.Schilt) De heer VAN SCHILT wil graag de jongeren en hun begeleiders bedanken voor het knotten van wilgen. Wellicht zijn er meer acti viteiten, die zij graag zullen willen aanpakken. De VOORZITTER onderschrijft de woorden van de heer van Sch i11 6behandeling bezwaarschrift Simons i.v.m. 't Hoogje (CRademakers) De heer RADEMAKERS vraagt of de hoorzitting van Gedeputeerde Staten t.a.v. dit bezwaarschrift tot een oplossing heeft geleid. De SECRETARIS antwoordt, dat op 14 januari jl. tijdens de hoorzitting de wederzijdse standpunten, die reeds schriftelijk waren gegeven, herhaald zijn. Daarvan is kennis genomen. De heer RADEMAKERS informeert of het aanbod van de heer Si mons, dat bij verlening van een hinderwetsvergunning hij zijn bezwaarschrift zal intrekken, tijdens de hoorzitting ter sprake is gekomen. De SECRETARIS beaamt dit. Moeilijkheid is, dat een toezeg ging niet vooraf kan worden gedaan. Er gelden wettelijke eisen en men kan bezwaren indienen. Komen er geen bezwaren dan ziet spreker geen belemmeringen voor een hinderwetsvergunning. Bepaalde problemen zijn er wel of kunnen er komen, omdat het een veehou derij betreft, gelegen midden in het dorp en vlakbij woningen. Als er geen beroep wordt ingesteld, kan de hinderwetsprocedure ongeveer 6 maanden in beslag nemen. 13. Sluiting De VOORZITTER sluit om 19-50 uur de vergadering met het ge bruikelijke gebed. Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 10 maart 1977- de voorzitter, V

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 32