-8- k.standpunt b&w t.a.v. begroting fractie S.B.P. voor de recon structie van de Westl. Langeweg (CHoendervangersin cie fin. VRAAG: "De heer HOENDERVANGERS verzoekt mee te delen hoe de reactie van B&W op de door de heer Ooms namens de S.B.P. inge diende Alternatieve Begroting voor de verbetering van de West- landse Langeweg is." De VOORZITTER citeert het volgende ANTWOORD van b&w: "Naar onze mening wordt de investeringsstaat juist in een informele vergadering behandeld om daardoor iedereen in volle vrijheid de gelegenheid te geven ook objecten in te brengen, die niet door ons college zijn voorgesteld. Dit geldt óók voor de wethouders. Dit standpunt neemt niet weg, dat wij het beter zouden heb ben gevonden, indien de tot de S.B.P. behorende wethouder, die de portefeuille van Openbare Werken beheert, deze "alternatie ve begroting" eerst bij ons college ter tafel had gebracht." Wethouder HERBERS kan zich geheel bij het antwoord van b&w aansluiten. Ter toelichting wil hij aanvoeren, dat het partij- beraad, dat tot de z.g. alternatieve begroting besloot, eerst de woensdag vóór de informele bijeenkomst plaats vond. De VOORZITTER wil herhalen, wat hij aan het begin van de informele bijeenkomst reeds benadrukte, dat b&w ook van de zijde van de raad suggesties verwachten. Het moet niet zo zijn, dat alle objecten door b&w worden ingebracht. De heer HOENDERVANGERS had het eleganter gevonden als wet houder Herbers het plan van de S.B.P. desnoods als minderheids standpunt van begin af aan naar voren had gebracht. Nu kwam hij er mee na uur vergaderen. Daardoor kwam niet al leen de verbetering van de Westlandse Langeweg op de helling, maar probeerde men ook nog de realisering van 1979 naar 1977 te verplaatsen. En dat laatste deed hem het meest schrikken. Wethouder HERBERS verklaart, dat dit absoluut niet de be doeling was. Het ging er zijn fractie om om nu eindelijk eens de knoop door te hakken. Bij wijze van proef is een minder topzware berekening opgesteld. Als zo'n handelswijze in het belang der gemeente is dan behoudt hij zich het recht voor om dit te her halen. De heer HOENDERVANGERS wil het recht om zo te handelen niet bestrijden, maar wel de manier waarop dit naar voren werd ge bracht. Als op een gegeven moment wordt verklaard, dat het plan van de gemeente niet subsidiabel is, dat klinkt dit nogal cru. Wethouder HERBERS merkt op, dat zijn fractie er van uitgegaan is, dat het werk wel subsidiabel was. De VOORZITTER wijst er op, dat nu uitgezocht gaat worden en aan de raad voorgelegd wat de subsidie-mogelijkheden zijn en welke methode het goedkoopst is. Vast staat, dat het de raad is, die zal beslissen of het originele dan wel het alternatieve plan wordt uitgevoerd. De heer HOENDERVANGERS tilt er zo zwaar aan, omdat wijzi ging en realisatie-vervroeging consequenties heeft voor de reeds bepaalde urgentie op de investeringsstaat. Wethouder HERBERS wil nog eens benadrukken, dat het inge diende alternatieve plan als hoofdkenmerk heeft het niet behoe ven aankopen van dure bermen langs de weg. V

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 31