-7- 12. Rondvraag A. schri fteli jk 1.voortgang bouwrijpmaken 't Hoogje (C.Rademakers in cie g.w.) VRAAG: De heer RADEMAKERS zou gaarne vernemen of ten aanzien van het bouwrijpmaken van een gedeelte van 't Hoogje thans nog beper kingen aanwezig zijn. De VOORZITTER citeert het volgende ANTWOORD van bSw: "De credieten voor het bouwrijpmaken van een gedeelte van 't Hoogje zijn goedgekeurd. De voor het bouwrijpmaken benodigde gronden zijn eigendom van de gemeente. Om echter voor de riolering aansluiting te kunnen krijgen op het bestaande stelsel, zal deze riolering via de grond van derdtfi en door de Boutweg gelegd moeten worden naar de Roosendaa1seweg om daar aangesloten te worden op de riolering, die in die weg ligt. De toestemming van de eigenaren van de gronden, waar door heen de riolering moet worden gelegd, is nog maar in één geval verkregen. De overigen moeten nog benaderd worden. De aanbesteding van het werk heeft inmiddels plaatsgehad en met een gunstig resultaat. De gunning kan nu, behoudens t.a.v. het geen hiervoor als beperking is vermeld, de deur uit". De heer RADEMAKERS vraagt of het verkrijgen van rechten voor het leggen van riolering tot stagnatie kan leiden. De SECRETARIS kan dit nu niet zeggen. De eigenaren zullen bereid gevonden moeten worden om toestemming te geven, wil van hun grond gebruik kunnen worden gemaakt. De VOORZITTER neemt aan, dat betrokkenen wel bereid zullen zijn medewerking te geven. 2.stand van zaken bouwplan Scouting Steenbergen (C.Hoendervangers in cie fin.) VRAAG: "De heer HOENDERVANGERS verzoekt b&w in de eerstvolgende raadsvergadering kenbaar te maken hoe hun standpunt is ten aan zien van het door Scouting Steenbergen ingezonden plan voor een nieuw te bouwen verblijf". De VOORZITTER citeert het volgende ANTWOORD van bSw: 'Vat betreft de door Scouting gewenste blokhut zijn wij be reid bij U een voorstel te doen om van gemeentewege een bijdrage a fonds perdue te doen ten bedrage van 30% van het geraamde bedrag d.er bouwkosten ad. 376.000,==, zulks onder voorwaarde, dat de bouwplannen de goedkeuring van ons college behoeven. Met het be stuur van Scouting is voorlopige overeenstemming bereikt over de plaats voor de blokhut, nl. op het terrein gelegen tussen Noord- vest en "Vlietje", thans in gebruik als volkstuincomplex." 3samenste 11ing commissie verkeer (CHoendervangers in cie fin.) VRAAG: "De heer HOENDERVANGERS verzoekt mee te delen hoe de ver- keerscommissie is samengesteld en wanneer". De VOORZITTER citeert het volgende ANTWOORD van b&w: "Op 12 september 197A benoemde de raad tot leden van de Ver- keerscommissie de raadsleden J.Bakx, L.v.d.Kar, en C.van Tilburg. Wij voegden daar nog aan toe de directeur gemeentewerken, de groepscdt der Rijkspolitie en de chef Algemene Zaken ter secre tarie. Op 17 december 1975 wezen wij het lid van ons college, belast met de portefeuille, waartoe verkeer behoort, als voorzitter aan. Omdat de taakverdeling over de leden van ons college blijk baar onvoldoende is uitgesplitst, heeft dit tot enig misverstand geleid. Ter verduidelijking hebben wij t.a.v. het voorzitterschap op 9 februari jl. als volgt besloten: Voorzitter: burgemeester van der Meer, met als plaatsvervanger wethouder Herbers".

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 30