-b- 2.herstel goede verstandhouding met gemeentelijke sportraad (L.v.d.Kar in cie financiën) 3.aanbrengen straatnaamborden W.de Rooverstraat (J.van 17 Schilt in cie financiën) 4.aanbrengen straatverlichting laatste deel Seringenlaan (J.van Schilt in cie financiën) 5.verkoop bouwpercelen aan de Seringenlaan (J.van Schilt in cie financiën) 6.aans1uiting woningen Afges1echtedijk en Kladde op gasnet 18 (JoVan Schilt in cie financiën) 7.rea1isering jeugdgebouw Kruisland (C.Rademakers) 8.enquête woningbehoefte Kruisland 9.uitbreïding gebied voor bungalows in 't Hoogje 19 10.invoering instrumentaal muziekonderwijs (J.Everaert) 11.voortgang hinderwetsvergunning C.S.M.-fabriek (C.Hoender vangers) 12.verbreding trottoir vóór postkantoor (J.van Poppel) 23. Sluiting 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de aanwezigen van harte welkom (red.: publieke tribune: 7 pp). a, investeringsstaat Spreker deelt mee, dat de informele raadsbijeenkomstwelke was bepaald op 23 januari, is verplaatst naar woensdag, 2 februari a.s. Daardoor kunnen alle raadsleden aanwezig zijn. BSw hebben aan verzoeken daartoe met temeer genoegen gevolg gegeven, omdat de investeringsstaat blijkens de praktijk een steeds voornamer onderdeel van de beleidsbeslissingen gaat uitmaken. b. nieuwjaarsrede De VOORZITTER spreekt als volgt:

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 3