De heer EVERAERT vindt dan de principiële vraag aan de orde: "Hoeveel mag het muziekonderwijs per inwoner kosten?" In West-Brabant bestaan enorme verschillen, welke lopen van onge veer 1,40 tot 14,per inwoner. De bijdrage van 20.000,== die de gemeente verleent komt op ongeveer 1,50 per inwoner. Hij vraagt zich af of dit subsidiebedrag dan niet moet worden ver hoogd Wethouder JANSEN antwoordt, dat de raad 20.000,== heeft gevoteerd als startsubsidie. Als de raad, gezien het aantal leer lingen en de hoogte van het lesgeld, meent, dat een hoger subsidie billijk is, dan is de beslissing aan hem. De SECRETARIS voegt hieraan toe, dat voor de bepaling van het bedrag per inwoner, bij het genoemde subsidie van 20.000,==, moet worden gesteld: de kosten van de dependance in Kruisland ei de kosten van de A.H.V.-dependance in Steenbergen. De heer EVERAERT meent te weten, dat dit alles in aanmerking genomen Steenbergen op ongeveer 4,== per inwoner komt, terwijl Bergen op Zoom 14,per inwoner beschikbaar stelt. Hij wil niet streven naar 14,voor Steenbergen, maar acht optrekking van het bedrag van 4,== wel billijk, nu blijkt, dat de dependance Steen bergen zoveel duurder is dan de muziekschool in Bergen op Zoom. Een nadere studie vindt hij in ieder geval op zijn plaats. Wethouder JANSEN vermoedt, dat de hoge kosten in Bergen op Zoom ook wel te maken zullen hebben met de centrumfunctie, waarte genover een hogere rijksuitkering staat. De VOORZITTER meent, dat inmiddels de elementen, welke van invloed zijn op deze materie, naar voren zijn gebracht. Hij acht het een goede oplossing als de raad de voorgestelde verordening thans accepteert, terwijl bSw nagaan welke consequenties een even tuele gemeentebijdrage t.o.v. het lesgeld zal hebben. BSw zullen de financiële commissie terzake informeren en mogelijk heden voorleggen. De heer VAN TILBURG benadrukt, dat de gemeentesubsidie des tijds min of meer willekeurig op 20.000,== is gesteld. De raad had toen geen enkel inzicht in de wijze, waarop dit onderwijs zich zou ontwikkelen. Nu de respons zo groot blijkt, kan een en ander opnieuw worden bezien. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel, daarna nadere voorstellen van bSw en de commissie financiën afwachtend. 11A. Votering crediet van 177.858,== t.b.v. opknappen Begraafplaats Nassa- laan (met 95% DACW-subsidie) De VOORZITTER verzoekt de raad om dit agendapunt toe te voe gen. Aan Steenbergen is namelijk een ACW-subsidie van 95% toege kend voor het opknappen van de begraafplaats aan de Nassaulaan. Aangezien met de uitvoering vóór 1 april a.s. moet zijn begon nen vereist de votering van het benodigde crediet spoed. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van b&w onder aanvaarding van subsi die van 95% van het rijk.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 29