-5- 10A. Verklaring, dat wordt voorbereid een bestemmingsplan voor het bedrijfs terrein van B.A.C.COLOR B.V. De heer EVERAERT meent, dat een uitbreiding met ruim 3000 m2 wei zal leiden tot personeelsuitbreiding. Hij vraagt of hierover iets bekend is. De SECRETARIS deelt mee, dat b&w over nog geen enkel gegeven beschikken. Het betreft lange termijnplanning voor een uitgroei van het bedrijf. Wethouder JANSEN beaamt dit. Binnen het bedrijf is men doende om ook dit element uit te werken. Wel is verklaard, dat er arbeids plaatsen bij zullen komen. De bouw wil men in ieder geval snel aan pakken De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat bij de overname door een Belgisch consortium bekend was, dat een uitbreiding in de bedoeling lag. 11. Vaststelling "Verordening schoolgeld muziek- en balletonderwijs" De heer HOENDERVANGERS vraagt of ook volwassenen aan het in strumentaal muziekonderwijs kunnen deelnemen. De VOORZITTER meent, dat de leeftijdsgrens op 18 jaar is bepaald De heer EVERAERT weet, dat in Bergen op Zoom de lesgelden voor jeugd en volwassenen verschillen. Voor de dependance Steenbergen is deze regeling niet opgenomen. Nog opvallender vindt hij het onderscheid in lesgeld tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Zo betaalt men in Bergen op Zoom ƒ110, voor blokflui ties, maar in Steenbergen liefst 210,==. Voor piano les zijn dit resp. 250,== en 400,==. Zijn opmerking geldt niet, als een subsidieregeling tot verlaging van de lesgelden leidt. Wethouder JANSEN meent, dat de subsidieregeling, welke in het leven is geroepen voor het volgen van instrumentaal onderwijs in Bergen op Zoom, nu ook kan gelden voor Steenbergen. Die regeling blijft gelden en behelst 300,== subsidie bij 600,leskosten. Wethouder HERBERS vindt het onjuist, dat de heer Everaert zijn vragen nu pas stelt. Dat had moeten geschieden in de commis sie, zodat b&w gelegenheid hadden gekregen om een en ander na te gaan en opening van zaken te geven. De heer EVERAERT erkent zijn fout, maar heeft zich eerst na de commissievergadering in de materie kunnen verdiepen. Het is z.i. echter zeer de moeite waard om de consequenties te overzien, ook al behoeft dat nu niet meteen. Om zo spoedig mogelijk met het onder- wijs te kunnen starten steunt hij het voorstel van b&w met het voor behoud, dat een wijziging mogelijk blijft. Spreker wijat er op, dat het gemeentesubsidie werd gegeven, omdat in Bergen op Zoom de buiten 1 eer 1ingen meer moeten betalen dan de eigen inwoners. Zijn bezwaar richt zich tegen een eventueel ver schil in kosten voor dezelfde lessoort in Bergen op Zoom en Steen bergen. Wethouder JANSEN brengt het uitgangspunt van het instrumentaal muziekonderwijs onder de aandacht. Er is een startsubsidie van 20.ooo,== gevoteerd, dus daarna moest worden bezien hoeveel leer lingen welk bedrag dienen op te brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 28