i -4- 5. Verkopen grond te Kladde: 1. aan J.A.M.van Hoeffelen, B.v.Loonstr. 37, Steenbergen 2. aan C.J.M.van Boxel, Julianastr. 48, Steenbergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 6. Verkoop grond te Kladde aan J.Schoonen, Kladde 48, Steenbergen Opmerking CIE FINANCIEN: "De COMMISSIE is van mening, dat het boetebeding te laag is. In dien koper of eventueel diens rechtverkrijgenden het perceel zouden bebouwen en de alsdan verschuldigde boete zouden betalen, bedraagt de prijs per m2 nog maar 31»==. Teneinde te voorkomen dat het perceel toch wordt bebouwd, wordt geadviseerd de boete op 50.000,= te stellen." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van burgemeester en wethouders "Met de voorgestelde wijziging kunnen wij instemmen. Wij stel len U voor aldus te besluiten." De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het gewijzigde voorstel. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat de uitbreiding van het boetebeding geen kwestie van wantrouwen is t.o.v. de koper, maar een waarborg bij eventuele eigendomswijzigingen. 7. Verkoop grond aan de gedempte Ligne aan mej.H.A.M.Huijsmans, Emmastraat 41, Steenbergen De RAAD hes luit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 8. Vaststelling 14e wijziging begroting G.D.1977 i.v.m. afvoering presentiegelden raadsleden De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 9. Vaststelling "Verordening tot Ze wijziging van de Verordening op de heffing en invor dering van een straat- en rioolbelasting, 1975" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 10. Wijziging van de Intergemeentelijke re geling woonwagencentra West-Brabant De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 27