-3- 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke ge bed en heet de aanwezigen (red.: w.o. 3 pp op publieke tribune) van harte wel kom. Hij deelt mee, dat de heer Vogelaar wegens ziekte de vergadering niet kan bijwonen. 2. Vaststelling notulen van de openbare ver gadering van 13 januari 1977 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen, overeenkomstig het concept. 3. Behandeling ingekomen stukken en medede- 1ingen I. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het concept. II.MEDEDELINGEN 8. bezwaarschriften ontwerp-best.plan "Woonwagencentrum 1977" (CEveraert) De heer EVERAERT vraagt naar de aard van de ingekomen bezwaarschriften. De VOORZITTER deelt mee, dat deze afkomstig zijn van: a. omwonenden t.a.v. te verwachten schade; b. inspectie mi 1ieu-hygiëne t.a.v. vereiste aansluiting op de riolering; c. waterschap De Ligne t.a.v. de vestigingsplaats; d. een hengelsportvereniging t.a.v. de visstand. De bezwaarschriften liggen op de commissiekamer ter in zage. 9. inwerkingtreding "blauwe z5ne" (C.Everaert) De heer EVERAERT informeert naar de gedachte ingangs datum. Gezien de opening van een nieuw restaurant in de Kaai- straat wordt de behoefte aan een parkeer regeling alleen maar groter De VOORZITTER antwoordt, dat de ingangsdatum afhankelijk is van het gereedkomen van de 2e fase reconstructie binnen stad en de levering van de benodigde verkeersborden. 4. Aankoop pand Kaaistraat 45 van de Rabobank te Steenbergen De heer EVERAERT vraagt of het pand verhuurd blijft. Hij hoopt, dat het in ieder geval niet leeg zal komen te staan. De VOORZITTER deelt mee, dat de verhuur voorlopig zal worden voortgezet. Eerst als de studie over de uitbreiding van het gemeen tehuis is afgesloten en een beslissing is genomen zal de huur worden opgezegd. Leegstand zal worden voorkomen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 26