-2- 10AVerklaring, dat wordt voorbereid een bestemmings- 5 plan voor het bedrijfsterrein van BAC COLOR b.v. 11. Vaststel 1ing"Verordening schoolgeld muziek- en balletonderwi js" 11A. Votering crediet van 177.858,== t.b.v. opknappen Begraafplaats Nassaulaan 6 (met 35% DACW-subsidie) 12. Rondvraag 7 aschr i fteli jk 1.voortgang bouwrijpmaken 't Hoogje(C.Rademakers in cie g.w.) 2.stand van zaken bouwplan Scouting Steenbergen (CHoendervangers in cie fin.) 3.samenstel 1ing commissie verkeer (CHoendervangers in cie fin k.standpunt bSw t.a.v. begroting fractie S.B.P. voor de 8 reconstructie van de West 1Langeweg CHoendervangers in cie fin.) b.mondeiing 5-knotten van wilgen (J.v.Schilt) 9 6behande1ing bezwaarschrift Simons i.v.m. 1t Hoogje (C.Rademakers) 13- Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 25