gemeente Steenbergen N o t u 1 e van de openbare vergadering van de raad op 10 februari 1977 om 19-00 uur in de raadzaal aanwez i gMr.J.M.van der Meer, M. CGHerbers A. J Jansen J CBakx A.JHe i jmans JEveraert C.W.Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer CFJOoms J.A.van Poppel CHRademakers Jvan Sch i11 C.A.van Tilburg P.A.van Leest, afwez i g(met kennisgeving) D.C.F.Vogel aar voorz i tter wethouder wethoud er secretar i s I N H 0 U D blz. 3 redLK typ. :GH 1 Open i ng 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 13 jan.1977 3. Behandeling- ingekomen stukken en mededelingen 4. Aankoop pand Kaaistraat 45 van de Rabobank te Steenbergen 5. Verkopen grond te Kladde: 4 1. aan J.A.M.van Hoeffelen, B.v.Loonstr. 37» Steenbergen 2. aan C.J.M.van Boxel, Julianastr. 48, Steenbergen 6. Verkoop grond te Kladde aan J.Schoonen, Kladde 48 te Steenbergen 7. Verkoop grond-aan de gedempte Ligne aan mejH.A.M.Huijsmans, Emmastraat 41 te Steenbergen 8. Vaststelling 14e wijziging begroting G.D. 1977 i.v.m. afvoering presentiegelden raadsleden 9. Vaststelling "Verordening tot 2e wijziging van de Veror dening op de heffing en invordering van een straat- en rioolbelasting, 1975" 10. Wijziging van de Intergemeentelijke regeling woonwagen- centra West-Brabant

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 24