-19- 9. uitbreiding gebied voor bungalows in '"t Hoogje" De heer RADEMAKERS, wetende, dat er meer aanvragen dan plaat sen voor bungalowbouw zijn, wil het idee, geopperd in de commissie ruimtelijke ordening, herhalen om meer ruimte voor deze bouwcate- gorie te creëren. De VOORZITTER antwoordt, dat deze suggestie bij de verdere planning zal worden betrokken. 10. invoering instrumentaal muziekonderwijs (J.Everaert) De heer EVERAERT vraagt of het instrumentaal muziekonderwijs te Steenbergen nog in dit schooljaar zal kunnen starten. Wethouder JANSEN kan meedelen, dat het voorstel daartoe de raad de eerstvolgende vergadering zal bereiken. Hij meent, dat, als de raad de diverse voorstellen over de aanschaf, lesgeld e,d. aanvaardt, nog dit schooljaar met de lessen kan worden begonnen. 11. voortgang hinderwetsvergunning C.S.M.-fabriek (C.Hoendervangers) De heer HOENDERVANGERS is benieuwd naar de vordering van de hinderwetsaanvraag van de C.S.M. De VOORZITTER antwoordt, dat een cyclus van besprekingenis georganiseerd, welke naar genoegen verloopt. Er is een splitsing gemaakt, waarbij in eerste instantie een revisie-vergunning, waarin de belangrijkste milieu-aspecten geregeld worden. Zo komt er vóór de a.s. campagne een nieuwe hoge schoorsteen, van groot belang i.v.m. de zwaveldioxyde-uitstoot. De geluidsaspecten komen in tweede in stantie aan de beurt. Hierover is reeds overleg gaande tussen de gemeentelijke adviseurs en die van de C.S.M. De RAAD zal tijdens de procedure op de hoogte worden gehouden. Alles verloopt overi gens naar wens. Wethouder HERBERS is het bekend, dat de C.S.M. voor 1977 ruim 3.000.000,== zal investeren om de overlast van de Steenbergse fa briek te verminderen. 12. verbreding tottoir vóór postkantoor (J.van Poppel) De heer VAN POPPEL signaleert, dat door bouwkundige voorzie ningen t.b.v. bereikbaarheid van het postkantoor door gehandicap ten het trottoir wel erg smal is geworden. Ook door de aanwezig heid van een lantaarnpaal en geparkeerde auto's ontstaat een ge vaarlijke situatie, vooral voor moeders met kinderwagens, die de weg op moeten. Hij vraagt om maatregelen, zoals verwijderen van de lantaarn paal en een parkeerverbod aan de postkantoorzijde. De VOORZITTER zegt toe de gewijzigde situatie te bezien. 23. Sluiting De VOORZITTER sluit om 20.20 uur de vergadering met het gebruike lijke gebed. Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 10 februari 1977. de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 23