-18- 6. aansluiting woningen Afges1echtedi jk en Kladde op gasnet (J.van Schilt in cie financiën) De heer VAN SCHILT heeft in de CIE FINANCIEN gevraagd of reeds iets bekend is over de mogelijkheden van aansluiting op het gasnet van de woningen aan de Afges1echtedijk en Kladde. De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Omtrent deze aansluitingsmogelijkheden kan nog niets worden meegedeelde Wel moet er op worden gewezen, dat de reserve voor het opvullen van het onrendabele deel van nieuwe aansluitingen in het buitengebied op dit moment niets of niet veel te betekenen heeft. De aansluiting van Heense Molen heeft daarin een flink gat gesla gen." Spreker voegt hieraan toe, dat t.a.v. Kladde bovendien geldt, dat twee enquêtes niet het gewenste resultaat hadden. De heer VAN SCHILT herinnert aan een gedane toezegging, ge daan tijdens de hoorzitting in Kladde, om overleg te plegen met de gasbedrijven van Bergen op Zoom èn Roosendaal, omdat zich vlak bij een hoofdleiding van Bergen op Zoom bevindt en aansluiting daarop voor de hand ligt en minder duur is. Daarna zou een nieuwe enquête met nieuwe en lagere prijzen plaatsvinden. De VOORZITTER erkent de toezegging. Binnenkort vindt er een bespreking plaats met het gasbedrijf Roosendaal en dan zal ook de kwestie van een mogelijke concessie-overdracht aan Bergen op Zoom worden aangesneden. T.a.v. de Ruigevelden is dat destijds gelukt. Verwacht mag worden, dat er kansen zijn, omdat het econo misch gezien aantrekkelijker is. 7. realisering jeugdgebouw Kruisland (C.Rademakers) De heer RADEMAKERS wil graag voorkomen zien, dat zich t.a.v. dit gebouw dezelfde soort moeilijkheden voordoen als dat met de cantine vanSC Kruisland het geval is. Hij verwijst naar de brief, die door de jeugdorganisaties is rondgezonden en waaruit blijkt, dat het jeugdwerk in Kruisland bloeit. Dat is verwonderlijk als men ziet-met welke huisvesting men het moet stel.len. Dat is vooral in deze tijd "ten hemel schreiend". Zijn verzoek' ^>m de voortgang op de voet te volgen. Hij is benieuwdnaar de stand van zaken. De VOORZITTER antwoordt, dat b&w de eerste stap moeten zet ten, nl. het aan de architect opdracht geven om het plan besteks- klaar te maken. Daarna kan tot aanbesteding worden overgegaan. Wethouder JANSEN voegt hieraan toe, dat het van belang is te weten hoe de nu tot stand gekomen vereniging de exploitatie ziet. Met name wat de financiële consequenties voor de gemeente zullen zijn, want dat is de volgende stap. 8. enquête woningbehoefte Kruisland De heer RADEMAKERS wil naar aanleiding van de door de gemeente ingestelde enquête opmerken, dat de laatste jaren in Kruisland weinig is gebouwd. In 1975 waren dat drie, in 1976 acht huizen. Omdat groei met 15 a 16 woningen is toeges taan di ent dus met het inhalen van de achterstand rekening te worden gehouden. De VOORZITTER valt het op, dat de heer Rademakers zich met de specificatie tot 1975 en 1976 beperkt. Immers in de jaren daar voor is er sprake van uitlopen geweest. B&w zullen proberen de ko mende jaren het gemiddelde weer te bereiken. De gemeente zal er op toezien, dat de gemeente en haar kernen hun delen zullen krij gen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 22