-17- De heer VAN MEER hoopt^ dat de bijeenkomst van 25 januari vruchtbaar zal zijn en dat in het belang van de sport in Steen bergen. De VOORZITTER meent, dat het aan de voorbereiding niet zal liggen. Hij is het met de heer van Meer eens, dat de sport door de gang van zaken gedupeerd geweest is. Wethouder HERBERS hoopt ook, dat tot een overeenkomst kan worden gekomen, waarbij een duidelijke taakomschrijving tot stand komt. Hij dacht, dat het juist daaraan ontbreekt en daar de oorzaak van de ontstane impasse moet worden gezocht. Overigens mag daarbij worden opgemerkt, dat in het algemeen de samenwerking en verhouding tussen de Sportraad en b&w steeds uiter mate goed is geweest. Het zijn de kleinigheden, zoals de kwestie kantine S.0Kruislandwaarvan de sportraadsleden de achtergronden niet kennen, waaruit de breuk is ontstaan. Als bij de a.s. bijeen komst duidelijke afspraken over de taken van de Sportraad en van b&w kunnen worden gemaakt dan is hij optimistisch over de afloop en voor de toekomst. 3. aanbrengen straatnaamborden W.de Rooverstraat (J.van Schilt in cie financiën) De heer VAN SCHILT heeft in de CIE FINANCIEN gevraagd om te zorgen voor straatnaamborden voor de W.de Rooverstraat. De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Bedoelde straatnaamborden worden besteld en aangebracht. Overigens wel een typische vraag om rechtstreeks met gemeente werken af te doen." 4. aanbrengen straatverlichting laatste deel Seringen laan (J.van Schilt i n e i e fi nanci ën) De heer VAN SCHILT heeft in de CIE FINANCIEN geïnformeerd naar het tijdstip van afronding van de straatverlichting in de Seringen laan. De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Indien bedoeld wordt de straatverlichting langs het reeds be staande deel van de Seringelaan, dan kan worden meegedeeld, dat de opdracht daartoe is gegeven. Uitvoering geschiedt op korte termijn." 5. verkoop bouwpercelen aan de Seringenlaan (J.van Schilt in cie f i nancien) De heer VAN SCHILT heeft in de CIE FINANCIEN gevraagd of me degedeeld kan worden wanneer en door wie aan de "verlengde" Se ringenlaan gebouwd mag worden. De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Onze eerste zorg nu is, dat de gronden voor het verlengen van de Seringenlaan ons ei gendom wordenZodra dat het geval is, kan tot bouwrijpmaken worden overgegaan. De verschillende gegadigden worden momenteel geregistreerd, zodat daaruit straks kan worden bepaald, aan wie bouwgrond wordt toegewezen. Vanzelfsprekend wordt daarbij uitgegaan van het reeds eerder ingenomen standpunt, dat alleen in woners van de gemeente Steenbergen en economisch gebondenen voor toewijzing van deze grond in aanmerking komen."

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 21