-16- De VOORZITTER concludeert na raadpleging, dat blijkbaar een exemplaar per fractie is verzonden. Overigens is men het met de inhoud van het voorstel wel eens. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkom- sti g het voorstel 22. Rondvraag A.sohviftelijk 1.aans1 uiting op aardgasnet van woningen Afqeslechtedijk (vraag c in cie gem.werken) Gevraagd wordt naar de stand van zaken. De VOORZITTER verwijst voor beantwoording naar het antwoord op een gelijksoortige vraag, gesteld in de commissie financiën (vraag nr. 6) 2.herstel goede verstandhouding met gemeentelijke sportraad (L.v.d. Karin cie financiën) "De heer VAN DE KAR vraagt, mede namens de heer van Meer, waarom bSw geen antwoord hebben gegeven op de door de sportraad tot hen gerichte brieven d.d. 17 en 23 augustus 1976." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "De door de heer van de Kar aangehaalde brieven zijn onder werp van gesprek geweest met enkele personen, nauw verbonden aan de Sportraad. Beantwoording ervan lag niet direct in de lijn, om dat in de brief en de motie bepaalde feiten werden geconstateerd - o.a. betreffende de bouw van de kantine op het sportveld te Kruisland al dan niet in eigen werkzaamheid - die de samenwerking tussen de Sportraad en ons college bedreigden. De geschilpunten leenden zich beter voor een gesprek dan voor een schriftelijke be antwoord i ng. Onze pogingen om tot een herstel van de goede verstandhouding te komen en die begonnen zijn met het hiervoor al aangehaalde ge sprek, zullen op 25 januari a.s. worden voortgezet, wanneer ons college een gesprek heeft met de Sportraad als zodanig." Spreker voegt hieraan toe, dat de betreffende brieven medede lingen inhielden, dus geen vragen waarop geantwoord moest worden. Er is driemaal contact geweest met als resultaat, dat b&w hopen, dat de betrekkingen weer hersteld kunnen worden» De heer VAN MEER vindt de wijze van behandeling door b&w toch wat vreemd aan doen. Het betrof immers een motie, die verstrekkend was. De Sportraad maakte daarin duidelijk zichzelf op non-actief te stellen, omdat van een goed functioneren geen sprake was. Spre ker vindt dan een tijdsbestek van vijf maanden wachten wel erg lang, waarmee de sport in Steenbergen niet gediend is. De VOORZITTER wijst er op, dat er intussen wel contact is ge weest met de heren Baten en Mangnus, waarbij de knelpunten zijn be sproken. Was er over deze problemen zonder voorbereiding direct met de voltallige sportraad beraadslaagd, zoals de Sportraad eigenlijk wenste, dan was er eerder van een Poolse Landdag dan van een op lossing sprake geweest. Deze vrees bestond zowel bij b&w als bij de beide heren. Wellicht had een dergelijke samenkomst tot onher stelbare breuken geleid, die door een dergelijke voorbereiding hopelijk kunnen worden voorkomen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 20