-a- 10. I. Vaststelling "Verordening regelende de vergoeding voor werkzaamheden en de tegemoetkoming in kosten voor de leden van de raad en leden van een commis- s i e I I.Vaststel 1ing 24e wijziging van de Algemene Salaris verordening, 1970 11. Votering crediet van 147.500,== t.b.v. voorbereidende werkzaamheden en taxaties onroerendgoedbelastingen (9e wijziging begroting 1977) 12. Vaststelling "Verordening tot 4e wijziging van de Leges verordening, 1974" (doorberekening externe advies- kosten m.b.t. hinderwetsvergunning) 13. Vaststelling "Verordening tot wijziging van de verorde- 14 ning op de tarieven van het gem.zwembad "De Meermin" 14. Votering crediet van 25.000,== t.b.v. aanschaf en plaatsen van een 6-tal abri's (7e wijz.begr. 1977) 15. Afrekening z.g. eigendomsvergoedingen bijz. kleuter scholen over de jaren 1972 en 1973 (art. 126, lid sb K. oo-wet) 16. Votering credieten: 15 1. voor de bouw van een 4-klassïge kleuterschool 2. voor de bouw van een gymnastieklokaal bij de St. GummarusschoolMagnoliastr. 16 (10e en 11e wijz. begr. 1977) 17. Vaststelling exploitatievergoedingen kleuterscholen over 1976 18„ Definitieve vaststelling exploitatievergoeding bijzon dere scholen voor g.l„o. over 1976 (art.103 L.O.- wet 1920) 19. Verhuur tennisbanen in de jaren 1978 t/m 1982 aan Tennisver. Steenbergen 20. Toekenning aanvullende bijdrage van 12„079,45 t.b.v. stichtingskosten gemeenschapshuis 't Cromwiel (8e wijz.begr.1977) 21. Borgstelling voor: a. lening, groot 20.000,==, te sluiten tussen Sticht. Gem.huis 't Cromwiel en Rabobank Steenbergen b. rekening-courantovereenkomst met een maximum cre diet van 20.000,==, te sluiten tussen Sticht. Gem.huis 't Cromwiel en Rabobank Steenbergen 22. Rondvraag a.schri ftelijk 1.aanslui ting op aardgasnet van woningen Afges1echtedijk 16 (vraag c in cie gemeentewerken) I I t

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 2