I -15- 16. Votering credieten: 1. voor de bouw van een 4-klassige kleutei school 2. voor de bouw van een gymnastieklokaal bij de St.GummarusschoolMagnolïastr16 (10e en 11e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 17. Vaststelling exploitatievergoedingen kleu terscholen over 1976 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 18. Definitieve vaststelling exploitatievergoe ding bijzondere scholen voor g.l.o. over 1976 (art. 103 L.O.-wet 1920) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 19. Verhuur tennisbanen in de jaren 1978 t/m 1982 aan Tennisvereniging Steenbergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 20. Toekenning aanvullende bijdrage van 12.079,45 t.b.v. stichtingskosten gemeenschapshuis 't Cromwiel (8e wijziging begroting 1977) De VOORZITTER verklaart, dat bSw hopen een volgende vergaderin met een algemene regeling te komen t.a.v. de exploitatie van gemeen schapshuizen. 21. Borgstelling voor: a. lening, groot 20.000,==, te sluiten tus sen StichtGem.sch.huis 't Cromwiel en Ra bobank Steenbergen b. rekening-courantovereenkomst met een maxi mum crediet van 20.000,==, te sluiten tussen Sticht.Gem.sch.huis 't Cromwiel en Rabobank Steenbergen De heer HEIJMANS maakt bezwaar tegen behandeling van dit agen dapunt, waarvan hij geen voorstel heeft ontvangen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 19