-14- van artikel 42 van de Legesverordening met een derde lid niet te aanvaarden. De heer VAN SCHILT wil, alvorens zijn standpunt kenbaar te maken, eerst nog overleg plegen met zijn fractievoorzitter. De COMMISSIE acht het alleszins begrijpelijk, dat een gemeen te als Steenbergen in de gevallen, dat uitermate ingewikkelde vraagstukken beoordeeld moeten worden, bijstand van deskundigen moet inroepen. De COMMISSIE acht het bepaald onredelijk de kosten daarvan te verhalen op degene, die een hinderwetvergunning aanvraagt en wel omdat de eis van het moeten hebben van een vergunning in het belang van de gemeenschap wordt gesteldoHet is dan ook redelijk, dat de gemeenschap de kosten draagt, die de overheid maakt om te kunnen beoordelen of de vergunning al dan niet kan worden afgegeven. De heer JANSEN deelt mee, dat ook het college van b&w zijn twijfels heeft of verhaal van kosten billijk is. Het voorstel heeft dan ook de intentie de mening van de raad te peilen." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "De door de commissie aangedragen nieuwe gezichtspunten in de ze materie hebben ons doen besluiten dit voorstel opnieuw in over weging te nemen. Wij verzoeken U dan ook het te willen aanhouden tot de volgende vergadering." Spreker voegt hieraan toe, dat de commissie b&w op het spoor van andere onbillijkheden hebben gezet. Zo moeten industriën ook nog hun eigen deskundigen betalen. De heer HOENDERVANGERS verklaart, dat zijn fractie zich ach ter de mening van de commissie en het antwoord van b&w stelt. De VOORZITTER stelt vervolgens, dat b&w het voorstel terugne men met de grote kans, dat het de raad niet meer zal bereiken. De RAAD gaat hiermee zonder hoofdelijke stemming akkoord. 13. Vaststelling "Verordening tot wijziging van de verordening op de tarieven van het ge meentelijk zwembad "De Meermin" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 14. Votering crediet van 25.000,== t.b.v. aanschaf en plaatsen van een 6-tal abri s (7e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 15. Afrekening z.g. eigendomsvergoedingen bijz. kleuterscholen over de jaren 1972 en 1973 (art. 126, lid sb, K.o.-wet) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming ovei eenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 18