-13- loosstel1i ng". 7. Vestiging recht van uitweg aan de Roosen daal seweg t.b.v. A.C.M.Jansen, Roosendaa1seweg 114, Kru i sland De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 8. Aanpassing begroting 1976 i.v.m. achterstallige inkomsten en uitgaven 118e wijziging begroting 1976) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 9. Votering crediet van 62.000,== voor aanschaf van een kolken - en faecaliën- zu i ger (12e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 10. I. Vaststelling "Verordening, regelende de vergoeding voor werkzaamheden en de te gemoetkoming in kosten voor de leden van de raad-en leden van een commissie" II.Vaststel ling 24e wijziging van de Alge mene Salarisverordening, 1970 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 11. Votering crediet van 147.500,== t.b.v» voorbereidende werkzaamheden en taxa ties onroerendgoedbe1 astingen (9e wijziging begroting 1977) De RAAD -besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het op 6 januari 1977 gewijzigde voorstel van b&w tot vo tering van een crediet van 147.500,==. 12. Vaststelling "Verordening tot 4e wijziging van de Legesverordening, 1974" (doorberekening externe advieskosten m.b.t. h i nderwetvergunn i ng) Opmerking CIE FINANCIEN: "De COMMISSIE besluit te adviseren het voorstel tot aanvulling

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 17