-12- 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen I. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. II.MEDEDELINGEN 6. consolidatie vlottende schuld De heer EVERAERT vraagt of consolidatie inmiddels heeft plaats gevonden en tegen welke rente. Hij is tevens geïnteresseerd in het huidigrentepei1 van kasgeld. Wethouder JANSEN antwoordt, dat een lening van 1.000.000,== tegen 8 3/8% is gesloten per 1 februari ter aflossing van een kas geldlening. Dit besluit is nog niet goedgekeurd. Een tweede lening van hetzelfde bedrag tegen dezelfde rente wordt een dezer dagen aan gegaan. De looptijd bedraagt voor beide leningen 25 jaar. Voor kort geld bedraagt het rente-percentage thans 6 3/8%. De heer EVERAERT concludeert daaruit, dat de begroting, waarin is uitgegaan van een rentevoet van 10i%, meer ruimte zal gaan bieden De VOORZITTER beaamt dit, zondat de investeringsstaat wat meer realiseringsmogelijkheden zal geven. 1. verhoging hondenbelasting De heer HOENDERVANGERS wil naar aanleiding van deze mededeling opmerken, dat hij niets tegen honden heeft. Met zijn suggestie heeft hij bedoeld, dat als er belastingen worden verhoogd dit voor alle belastingen moet gelden. Omdat de kwestie honden een moeilijk punt is zou hij graag zien dat b&w zich hierover eens beraden en met voorstellen komen, die tot een voor allen bevredigende oplossing kunnen leiden. De VOORZITTER kan meedelen, dat tijdens de maandelijkse con tactbijeenkomst met de plaatselijke politie dit probleem uitvoerig is besproken. Via een verordening zal tot een bepaalde regeling moe ten worden gekomen, waarbij b.v. terreinen voor het uitlaten van honden worden aangewezen en dat voor de rest wordt verboden. Hiettver zal advies volgen. De heer HOENDERVANGERS vindt, dat deze kwestie straks rustig in de raad en openlijk mag worden besproken. 5. Vaststelling "Verordening tot le wijziging van de verordening verkoopvoorwaarden woningwetwoningen, 1976" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel. 6. Aangaan van een dading in de procedure tot uit- pacht-neming van gronden t.b.v. de verbetering van het woonwagenkamp en tot het toestaan van een crediet voor de daaruit voortvloeiende kosten De heer HOENDERVANGERS vindt het voor de gemeente blamerend, dat ge sproken wordt over "Veroordeling" van de gemeente. De VOORZITTER antwoordt, dat dit een juridische titel is. In feite is er geen sprake van "veroordeling", maar van "vaststel 1ing'van de schade-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 16