-11- 2. Vaststelling notulen van de openbare raadsver gadering van 18 november 1976 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. Vaststelling notulen van de openbare raadsver gadering van 9 december 1976 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept. clubgebouw S C Kr u i s 1 a n d (bladz. 12, rondvraag nr. 7) Wethouder HERBERS wil graag nog even terugkomen op hetgeen toen door hem is gezegd. In de be alinea zegt hij nl. aan de heer van de Kar toe direct te zullen nagaan of het bestek aan S.C.Kruis land was toegezonden Inmiddels weet hij, dat het bestek met een begeleidend schrijven een week voor de raadsvergadering van 9 december aan SC.Kr ui s1 and is toegezonden. Als dan de heer van de Kar in de 5e alinea verklaart het een tra gische zaak te vinden, dan wil spreker toch wel opmerken, dat S.C. Kruisland, dat zo'n haast had, nu, dat is 6 weken na ontvangst, nog niets van zich heeft laten horen. S.C.Kruis 1 and zal zich nu de keuze moeten maken tussen de 1/3~regeling en het voorstel van gemeentewerken. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat tijdens het overleg met S.C. Kruisland, zowel door de afdeling financiën als de afdeling gemeente werken nogal indrukwekkend een vraagteken bij toepassing van de 1/3" regeling is geplaatst en dat gezien vanuit de verenigingsgezichtshoek. S.C.Kruisland heeft daarop gegevens gevraagd om alles nog eens te overwegen. Die zijn nu verstrekt en het woord is dus aan SC.Kruisland, waarna een afsluitend gesprek kan plaatsvinden. De heer VAN DE KAR stelt daarentegen, dat het bestuur van S.C. Kruisland zich al in augustus voor de 1/3_regeling heeft uitgesproken. De VOORZITTER wijst er op, dat juist naar aanleiding daarvan dat overleg plaats vond. Er waren een groot aantal punten, die om ophel dering vroegen, of die niet te realiseren waren., omdat bepaa1de lokale situaties dwongen tot een bouwwijze, die wat anders was dan men zich had voorgesteld. Die implicaties zijn op papier gezet en op verzoek van S.C.Kruis land meegenomen om nog eens goed te overwegen. Spreker had de indruk, dat S.C.Kruisland toen wel voor het voorstel van gemeentewer ken te winnen was geweest. Een bestuurder deed toen zeer terecht de suggestie om beide mogelijkheden eens rustig te mogen overwegen, om dat vanuit de autonomie van de vereniging mogelijk toch prijs wordt gesteld op een iets duurdere 1/3~regeling. Dat is het recht van een autonoom bestuur. De heer VAN DE KAR wil eerlijk zeggen, dat tijdens de bespreking op het gemeentehuis het bestuur van SCKruisland is overrompeld door een geheel ander voorstel. De 1/3-regeling werd uit het hoofd gepraat en men kreeg hetnieuwe mee om dit te onderzoeken. Dat het bouwen van een complex door twee eigenaren best mogelijk is is door S.C.Kr uisland duidelijk verdedigd.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 15