-10- 6. Tot slot Bij deze enkele punten uit de vele die het gemeentelijke leven bepalen, zou ik het willen laten. Ik wil nogmaals allen, die op een of andere manier, binnen het gemeen telijke apparaat of daarbuiten, er aan hebben meegewerkt, dat 1976 voor Steenbergen een goed jaar werd, daarvoor hartelijk danken. En wat de toekomst betreft, zou ik als wensen willen uitspreken: voort zetting van de rustige groei van de laatste jaren, werk, goed werk voor de ruim 200 mannen en vrouwen, die daar nu van verstoken zijn en welzijn voor ons allemaal Om dat te bereiken zal er nog hard gewerkt moeten worden. Als dat gebeurt met volle inzet en in goede harmonie, dan zal het waarachtig wel gaan. Ik dank U.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 14