-9- 5. Enkele cijfers Het aantal inwoners nam het afgelopen jaar toe met 259 personen (136). Deze toename werd vrijwel geheel veroorzaakt, doordat opnieuw een vestigings overschot werd bereikt, ditmaal van 251(110) personen. Dit overschot is het resultaat van 694 (530) vestigingen en 443 (420) vertrekkenden. Het geboorte-overschot is vrijwel tot nihil gereduceerd. Het aantal geboorten bedroeg 117 141een absoluut minimum, sinds de invoe ring van de burgerlijke stand in 1811 en niet minder dan 17% lager dan in 1975. Daartegenover overleden 109115) inwoners, zodat het geboorte-overschot nog zegge en schrijven 8(26) inwoners oplevert. De tijd nadert duidelijk, dat we voor het begrip geboorte-overschot een ander woord moeten gaan zoeken. Er werden 102 (99) huwelijken voltrokken en 10 (13) echtscheidingen ingeschre ven In het afgelopen jaar kwamen 137 130woningen gereed, onder te verdelen als volgt woningwetwoningen 39 (31) premie-verhuurwoningen 5 (21) premie-verkoopwoningen 62 (53) ongesubsidieerde woningen 31 (25) Bij de_parwisseling waren 128 143woningen in aanbouw. De intensiveringen bouwtoezicht is er mede oorzaak van, dat het aantal afgegeven bouwvergunningen sterk toenam, nl. van 240 in 1975 tot 360 in 1976. De totale bouwsom beliep 20.621.506,== 17.232.975,==). Het aantal werkloze mannen en vrouwen beliep per 30 december 1976 resp. 173 en 51. Voor de vrouwen was dit tot nu toe het hoogst geregistreerde cijfer. Uiteraard speelt hierbij de grotere deelname van de vrouw in het arbeidsproces een rol. Voor wat betreft de werkloze mannen werd gedurende de laatste vier jaar het hoogste aantal geregistreerd per 31 januari 1976, nl. 249, Onderstaand overzicht geeft een beeld over het verloop gedurende de voor bije vier jaar 1973 t/m 1976. 1 dec. 1 juni M V M V 1976 173 51 166 28 1975 166 27 141 37 1974 118 25 93 14 1973 106 25 130 24 Door de groep Steenbergen van de Rijkspolitie werden in het afgelopen jaar 220 processen-verbaa1 opgemaakt wegens misdrijven (w.o. 162 wegens overtreding Wetboek van Strafrecht en art. 49 Wegenverkeerswet) en 1083 wegens overtredingen (uitschieters: wegenverkeerswetgeving: 458 p.v.'s; overtreding maximum snelheid 396). Naast de 1303 proces-verba 1 en werden nog 427 rapporten, adviezen, uit reikingsnota's, e.d. uitgebracht. Van de 162 p.v.'s Wetboek van Strafrecht waren er 53 nnet bekende daders en 109 met onbekende daders. Bij de 59 misdrijven tegen de Wegenverkeerswet waren er 35 met bekende en 14 met onbekende daders. Van de 35 bekende daders van de Wegenverkeerswet waren er 15 die dronken achter het stuur zaten. Het afgelopen jaar vonden er 197 verkeersongevallen plaats. Daarbij waren 3 doden en 46 gewonden te betreuren.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 13