-15- 5. verkoop binnenterrein Plataanstraat-lepstraat (C.de Klerck) De heer DE KLERCK vraagt of deze voor garagebouw bestemde grond reeds verkocht is. De VOORZITTER adviseert de heer de Klerck om hiernaar bij gemeentewerken te informeren» 31. Sluiting De VOORZITTER sluit om 20.42 uur de vergadering met het gebruike lijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van de raad op 4 augustus 1977. de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 100