17 1.3 schriftelijke vraag hr.van Tilburg: "Vorige week is weer gebleken, dat de riolering op diverse plaatsen in Zuid beslist niet voldoet. Op diverse plaatsen ontstond flinke wateroverlast en er werd ook schade bij particulieren aangericht. Een antwoord, zoals b.v.: Abnormale waterval e.d. is hier ook beslist niet afdoende. Er was weliswaar wel sprake van veel regen, doch dergelijke situaties kunnen zich nog vaak genoeg voordoen, met telkens nare gevol gen. Er kunnen diverse deskundigen zeggen, dat er WEL aan de eisen wordt vol daan, doch een kind heeft kunnen zien, dat de afvoer niet voldoende is. Er zijn en worden in onze gemeente regelmatig posten goedgekeurd voor diverse onderzoeken. Ik zou dan ook in overweging willen geven om naar de kwestie "riolering" ook eens een onderzoek te laten instellen door een onpartijdige instantie. Deze situatie kan zo niet langer". De VOORZITTER verwijst voor de behandeling van deze vragen naar agen dapunt 3. k 2.autowrakken langs Doornedijkje (hr.Heijmans in cie gem.werken) Vraag; "Is m.b.t. de verwijdering van de autowrakken langs het Doorne dijkje al enige vordering gemaakt?" De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Het toegezegde gesprek met de twee belanghebbenden heeft nog niet plaatsgevonden. Wij zullen daar op korte termijn werk van maken". 3.opruimen illegale stortplaatsen vuilnis (hr.Heijmans in cie gem.werken) "De ergernis aan de diverse illegpLe stortplaatsen o.a. langs de Groene- weg wordt steeds groter. Vraag: Zou het niet wenselijk zijn om ook nu weer eens een crediet be schikbaar te stellen voor het opruimen hiervan?" De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Het toestaan van een afzonderlijk crediet voor het opruimen van illegale stortplaatsen achten wij niet nodig. Op de gewone dienst van de begroting 1973 is hier voldoende ruimte, zodat daaruit zal worden geput om de meest hinderlijke stortplaatsen op te ruimen. Overigens is de samenwerking met de door u aangestelde functionaris van milieupolitie zodanig vruchtbaar aan het worden, dat regelmatig personen, die op een ongeoorloofde manier vuil storten kunnen worden betrapt. Vorige week is in vier gevallen opgetreden met een proces-verbaal". De heer HEUflANS zegt dat het hoog tijd wordt, dat er iets aan de Groeneweg wordt gedaan. De VOORZITTER zal dit doorgeven. 4.stankoverlast Noordvest (hr.Ooms) 4.1. Is het uw college bekend, dat het water van de Noordvest een verschrik kelijke stank veroorzaakt zodat daardoor de bewoners van Noordwal, Solmsbolwerk en Veerweg grote hinder ondervinden. 4.2. Is het uw college ook bekend, dat doordat de Noordvest bij de Fa- brieksdijk is afgesloten, de Noordvest een stilstaand verschrikkelijk stinkend water is, waar verschillende riolen in uitkomen? om 4.3. Waar is de Noordvest afgesloten? 4.4. Is uw college bereid genoemde afsluiting spoedig te verwijderen, zodat het water van de Vliet voor verversing van de Noordvest kan zorgen. Na verwijdering van bovengenoemde afsluiting zal dan een einde komen aan de overlast die de Noordvest bezorgt aan de bewoners van eerder genoemde straten.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 94