18 De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel, waarbij mej.van Eekeren en de heren Herbers, van Geel, Ooms en Heijmans aantekening wensen te hebben tegengestemd. 14. Mededelingen en rondvraag I. MEDEDELINGEN 4. invoering blauwe zone De heer VAN TILBURG wijst erop, dat blijkens de notulen van de raadsvergadering van 12 april j.l. de borden reeds besteld zijn (pag.14, sub 5). Thans wordt meegedeeld, dat de borden besteld zullen worden. Hij verneemt dan ook graag, welke van de twee mede delingen juist is en waarom zij in tegenstelling met elkaar worden gedaan. De VOORZITTER antwoordt, dat de eerder gedane mededeling betref fende de gedane bestelling van de borden niet juist is. De heer VAN TILBURG zou willen weten of de borden inmiddels wel besteld zijn. De VOORZITTER zegt, dat dit nog niet is gebeurd. De heer VAN TILBURG merkt op, dat dit toch wel te lang gaat duren. Telkens wordt er naar geïnformeerd en ondertussen wordt de zaak op de lange baan geschoven. De VOORZITTER verklaart, dat in b&w reeds de nodige aandacht aan deze kwestie is besteed. Het blijkt echter, dat er aan de maat regel meer aspecten zitten dan de bebording. De nieuwe situatie wordt thans onderzocht. Spreker z egt alle medewerking voor een spoedige totstandkoming toe. II. RONDVRAAG a. schriftelijk 1.wateroverlast Zuid (1. hr.van Poppel in cie financiën 2. hr.Qoms en secretaris in cie gem.werken 3. hr.van Tilburg) 1.1 "De heer VAN POPPEL zou gaarne vernemen of ook nu weer claims zijn ingediend wegens schade door wateroverlast. Tevens zou hij gaarne vernemen of de gemeente zich aansprakelijk acht voor de schade en zo ja welke maatregelen er eventueel na de vorige wateroverlast van ge meentewege zijn genomen om deze overlast te beperken of zo mogelijk te voorkomen". 1.2 COMMISSIE GEMEENTEWERKEN: Alvorens met de rondvraag aan te vangen wordt op eigen verzoek door de secretaris der commissie een inleiding gehouden over de pro blematiek rond de op donderdag 3 mei jl. opgetreden wateroverlast. Het feit dat de gemeente m.b.t. deze thans bij herhaling optredende wateroverlast, met name in de wijk Zuid, niets te verzwijgen heeft is de reden om volledige openheid van zaken te geven, waarbij o.a. punten als: a. functioneren van rioolstelsel; b. overstort- en bemalingscapaciteiten; c. systeem van huisaansluitingen en d. de in uitvoering en nog in voorbereiding zijnde plannen, uitvoerig worden behandeld. Bij monde van de heer Ooms is de commissie unaniem van mening, dat om elke vom van misverstand en niet-gegronde kritiek m.b.t. de riolering, met name in Zuid,, uit de weg te ruimen, in groter verband meer openheid van zaken dient te worden gegeven. De commissie verzoekt burgemeester en wethouders dan ook om na de raadsvergadering van 10 mei a.s. de di recteur gemeentewerken in de gelegenheid te stellen in het bijzijn van de raad, pers en publiek nader op de gehele problematiek in te gaan.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 93