Dat zal echt wel eens meer gebeuren; daar zijn geen regels voor te stellen -preker vindt het een ongelukkig onderwerp om thans in discussie te brengen, evenals de kosten van het Kanaalschap. Voor dit laatste geldt bovendien, dat er niet is bij verteld hoe het komt. tr waren alle mogelijke garanties tot en met die van C.R.M. Alleen een RlJ^waterstaat heeft nog niet tot het gewenste resultaat M t J? 13 echter alle hoop, dat een en ander in orde komt. rien heeft er gewoon recht op. De vuilverbranding is een heel andere zaak. Dit is een kwestie aknfrSf'38rd! f^ader^g- "ooit bang zijn van een ander zolang men overtuigd is. Meederheid van stemmen wil ook zeggen, dat men zijn eigen stem steeds kan laten horen. cn. °at schaalvergroting noodzakelijk is, is duidelijk, maar waarom die schaal ineens zo groot roet worden, dat het 1/3 van Noord-Brabant moet gaan uitmaken, ziet hij en velen met hem, niet in. a(,omHet belangrijkste nu is een zo snel mogelijke invoering van deze LrH?pnfa^tiseerde raad, die zelf zal gaan uitmaken, wat er aan veranderd, verdiept en verscherpt moet worden. Veel plekken zijn .opzettelijk open gelaten om de invulling aan het gede mocratiseerde lichaam zelf over te laten en niet van tevoren al diverse zaken door de burgemeestersclub te laten regelen. Wethouder HERBERS meent, dat de opvattingen van de voorzitter niet steeos met de feiten overeenstemmen. Ten aanzien van het handhaven van de gewestindeling in Dost- en Hidden-Brabant mag niet worden vergeten, at daar interprovinciale gebieden in hetgeding zijn, zoals bij Budel, Nijmegen en Land van Heusden en Altena, Deze situatie bestaat in West- dr6DQnt niet Zijn bezwaar tegen de waarneming vah hst voorzitterschap door bur- V00raL? funetlescheiding. Het is hier onmogelijk op> haf of i<e gaa" Zlt_teh-T3f- het belang van zijn gemeente öf dat van het sureskgewest zullen onherroepelijk'in de, knel komen. Typerend voor deZe situatie vindt hij de uitspraak van de voorzitter van naderingen m Wouw, die op een gegeven moment zei; "Laat deze He. aan,miJ vo°rbijgaan"Is zo'n zucht al niet duidelijk genoeg. Hij wil hieraan toevoegen: "Wie teveel wil omvatten houdt te weinig vast». bezet "„"T r W"Be^en ^enüeal zijn nu al zo „ofledig bezet, ook met nevenfuncties, dat het onmogelijk is zich in te zetten voor een goede opbouw van het sireekgewest Spreker vindt dan ook, dat, wil een gewest, waarin toch ook de burg0I\zijn belastinggeld moet steken, kans van slagen hebben, de voorzitter een door de Kroon benoemd of door de bevolking gekozen neu- afhankellik°n Daarënboven moet dat gewest over een eigen on afhankelijk ambtelijk apparaat beschikköh. rn!LmhVÏBlh d3t dit °Ver twee jaar gerealiseerd zal worden ziet men ver het hoofd, dat de brokken dan gemaakt zijn en dé gemeenten zullen de financiële brokken te betalen hebben. fase S taekZrTER "J1hieraan toevoegen, dat de voorzitters in de begin- b i n t rn ï1Jëen °m Z0 snel m°gelijk eer> andere vorm voor te bereiden. Dat zal echter de gedemocratiseerde gewestraad zelf uitmaken tuurDlan als twijfels, maar om het7truc'~ dnor stee h tegenmotlef aan te voeren acht hij onjuist. Aan dit plan is door Steenbergen meegewerkt. De raad heeft daartoe een besluit genomen en ook wethouder Herbers is daar medeverantwoordelijk voor; hij heeft immers toen- niet tegengestemd. De medewerking betond uit dealneming in de kosten tot maximaal 155.000,=, met een bijdrage van in totaal nine zn 6 h 18-°?°;=' terwijl Kruisland buiten de berekening en plan ning zou worden gelaten.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 8