4 "In 1954 is voor de bebouwde kom van Steenbergen een rioleringsplan opgesteld met de bijbehorende bemaling en lozingsmogelijkheden op basis van de toen geldende normen. Doordat het te bebouwen gebied steeds is uitgebreid met behulp van wijzigingen op het bestemmingsplan is 3vfb67 een moderne overstort gebouwd met een lozing op de vijver achter het sportpark. Inherent aan de steeds voortgaande uitbreidingen waren ook de afvoer- problemen van het rioolwater, temeer daar de verharde oppervlakken zoals ook in andere steden in de loop der jaren relatief groterzijngsworden. Voorbeeld van de uitbreiding van de oppervlakken in 1954; - bruto opp. gebouwd gebied ca 41 ha. - verhard oppervlak ca. 10 ha. huidige situatie: - bruto opp. gebouwd gebied ca. 70 ha. - verhard oppervlak ca. 25 ha. Na uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan zal Steenbergen-Zuid uit ca. 90 ha. bebouwd oppervlak bestaan. Een en ander manifesteerde zich vooral tijdens de wateroverlast van 28 juli 1972. Hierna heeft de dienst gemeentewerken met behulp van het ingenieurs bureau Witteveen en Bos een uitgebreid onderzoek ingesteld naar het functio neren van (et rioolstelsel in Zuid. Dit onderzoek bestond uit de volgende hoofdpunten: 1Opneming en controle van de hoogteligging van de voornaamste leiding- circuits. 2. Opneming van de stromingsbeelden van de leidingen bij droog weer afvoer of m.a.w. afvoer van het huishoudelijk afvalwater. 3. Opneming van het werkelijke aantal inwonerequivalsnten. 4. Berekening van het gehele leidingstelsel met de huidige normen en de aan- wezige verharde en onverharde oppervlakken. De resultaten hiervan zijn vastgesteld in het rapport "Struktuuronderzoek van het rioleringssysteem Steenbergen-Zuid", hetgeen 'november 1972 is uit gebracht Oe belangrijkste conclusies van het rapport zijn: 1. Aan de aanwezige en geprojekteerde rioolleidingen met de vastgestelde diameters, bodemhoogten en verhangen behoeft niets te worden gewijzigd en vormt als geheel een gezond buizenstelsel. 2. De noordelijke overstort dient uitgebreid te worden tot een capaciteit van 614 l./"sec. 3. De afvoer van de waterlopen als vervolg op de oostelijke overstort stagneert. Reeds in het najaar van het vorig jaar is kontakt opgenomen met de Prov.Waterstaat en Cruyslands Polders. Het opschonen van de waterlopen is uitgevoerd. 4. De zuidelijke overstort aan de Brooymansdreef met een capaciteit van 666 l./sec. is dringend noodzakelijk. De uitvoering hiervan zal in het kader van het bestek Sb. 13.1. voor het bouwrijpmaken van de voorlaatste fase in Zuid over enkele maanden zijn gerealiseerd. 5. De kapaciteit van het gemaal aan de Stadshillen is te gering en moet een vergroting ondergaan tot 2,5 maal de huidige kapaciteit. De start van de voorbereiding tot vergroting van de gemaalkapaciteit hebben wij echter pas willen doen nadat een beslissing was genomen over een nieuwe uitbreiding naar West of Noord-Oost in verband met een moge lijke combinatie van de te bemalen gebieden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 81