- 12 14. mededelingen en rondvraag II. Rondvraag A. schriftelijk 1. inlichtingen huurharmonisatie (hr.van Tilburg in cie financiën) toepassing huurverhoging i.v.m. toestand gemeentewoningen (Hoen dervangers in cie financiën) inlichtingen huurharmonisatie "De heer VAN TILBURG verzoekt te worden ingelicht over de huur harmonisatie. Hem bereiken veel klachten over het hoge percentage van de verhoging," toepassing huurverhoging i.v.m. toestand gemeentewoningen "De heer HOENDERVANGERS is bekend dat een ambtenaar van de Huur adviescommissie Bergen op Zoom, t.w. de heer Kei, gezegd heeft dat het hele gemeentelijke woningbestand een puinhoop is. De heer Hoen dervangers vraagt zich af of het gerechtvaardigd is, de huurharmo nisatie van de gemeentewoningen door te laten gaan, zulks in af wachting van deuitspraken van de Huuradviescommissie over de klach ten over de onderhoudstoestand van een groot aantal woningen". De VOORZITTER citeert het antwoord, van bSw "De huurharmonisatie heeft ten doel de huren van vergelijkbare oudere en nieuwe woningen binnen een redelijke tijd aan elkaar aan te passen. De huren kunnen daartoe met meer dan de normale 6% worden verhoogd. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft terzake voorschriften gegeven, welke door de gemeenten en woning bouwcorporaties moeten worden toegepast. Zij houden in, dat met toepassing van een omslachtig puntenstelsel de huurwaarden moeten worden berekend, waarbij dan ondermeer reke ning wqrdt gehouden met de ligging, grootte, ouderdom, indeling en comfort van de te vergelijken woningen. Per complex woningen moet een berekening worden opgemaakt. Het totaal harmonisatieplan moet door tussenkomst van de huurad viescommissie aan het Ministerie worden voorgelegd. In afwachting van de eindbeslissing door dit ministerie moet de berekende huur voorlopig in rekening worden gebracht vanaf 1 april 1973. De huuradviescommissie adviseert het ministerie over het pfen en kan daarbij de onderhoudstoestand van de woningen in haar beschou wingen betrekken. Noch ons college noch de raad heeft de bevoegdheid de huurharmo nisatie niet toe te passen of op te schorten." De heer HOENDERVANGERS vraagt of de gemeente de huurders kan ver plichten de meerdere huur, die neerkomt op gemiddeld 9,15 of 9 a 12 te betalen. Wat gebeurt er als de mensen, waarvan een bezwaar schrift bij de huuradviescommissie in behandeling is, niet betalen. De heer W.BAKX, chef financiën, antwoordtdat betaling in ieder geval moet geschieden. Blijkt achteraf, dat men te veel heeft be taald, dan ontvangen de betrokkenen dat terug. Zou geweigerd worden te betalen dan zou de huurovereenkomst kunnen worden opgezegd. Of daartoe wordt overgegaan is een beleidskwestie. In ieder geval moet ontraden worden dat de mensen wordt geadviseerd de verhoging niet te betalen. Het is overigens een misverstand dat de gemeenten en de woningbouwcorporatie zo gelukkig zouden zijn met de huurverhogingen. Wat aan méér huur wordt ontvangen wordt voor gesubsidieerde woningen voor het overgrote deel gekort op die subsi die.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 74