- 2 - 10. Verklaring dat wordt voorbereid een bestemmingsplan voor uitbreiding van de kom Steenbergen 11. Vaststelling "Koopavondverordening. 1973" 11 12. Vaststelling 1e wijz.begroting 1973 van de Vleeskeu ringsdienst kring Steenbergen 13. Ruil grond met AA Loos te verwerven 1393 m2 grond van perceel 0 nr.2405 k (Oudl.straat) over te dragen: 882 m2 grond van percelen 0 nrs. 2461 en 205 (Qudlandsestraat) t.b.v. realisering uitbreidingsplan Steenbergen-Zuid 13a.Votering crediet voor verbouwing Neutr.Bijz.School van het NH Weeshuis (4e lokaal) 14. Mededelingen en rondvraag 12 II.Rondvraag A.schriftelijk 1.inlicht.huurharmonisatie (hr.van Tilburg) toepassing huurverhoging i.v.m. toestand gemeente woningen (hr.Hoendervangers) 2.autowrakken bij woonwagenkamp (hr.Heijmens) ^3 3.parkeerverbod Ravelijnstraat (hr.de Klerck) B.mondeling 4.verkeersveiligheid Stoofdijk (hr.van Geel) 5.invoering blauwe zone Kaaistr.Blauwstr. 14 (hr.van Tilburg) 8.vergunning voor touringcar (hr.van Tilburg) 7.schetsontwerp bestemmingsplan 't Boogje 15 (hr.Laanen) 15. Sluiting.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 64