5 ps bijdrage in^de kosten van rapporten en blauwdrukken die onze gemeente als lid van de regio naar rato van het aantal inwoners binnekort gevraagd zal worden bij te passen bedraagt ruim 2 ton meer als was afgesproken. Dit is de consequentie diefde gemeentelijke buurman Steenbergen voor de toekomst dient te trekken als men te pas en te onpas geconfronteerd kan wor den met utopiën van twee elkaarbeconcurrerende grote broers. Ik vestig er nog de aandacht op, dat de nieuwe Zeeuwse gemeente Reimerswaal aan het gewest als auditor zal deelnemen, zonder verplichting en zonder betaling. Reimerswaal zal echter opnieuw de studeerkamer ingaan en het Bergen op Zoomse dure structuurplan zal opnieuw opgezet moeten worden,want dezelfde zaakwordt omgeklapt. Dit kleine gewest zal falen wegens gebrek aan visie en het zal proberen van start te gaan bij de gratie van de onverdraag zaamheid jegens Etten-Leur. Een van de voorzitters heeft gezegd dat Etten-Leur hier niet thuis hoort. Vandaar dat deze bloeiende gemeente alle lust voor deelname is ontnomen en daarmee uit de 4clan is gepest. Voor de één alle égards en voor de ander slechts onbegrip en meedogenloze kritiek. Tot beslyit jl.d.V. de derde reden. 0© reden dat dit samenwerkingsverband volgens mij niet van de grond komt, is dat de goede geest tussen de twee grootste partners ontbreekt. In de praktijk worden de taken die tot het streekgewest dienen te behoren door de eigen diensten verricht* en geregeld. Men wenst geen verantwoordelijkheden af %q staan. Wat men in Wouw met de mond belljdtbUjkt in de praktijk nfet op te gaan. Een voorbeeld. Terwijl de regio op dit moment pogingen aanwendt diverse gemeenten voor een vuilver brandingsinstallatie te strikken wenst Bergen op Zoom niet mee te doen. Een van d£ uitermate zwakke punten van de gewestssamenwerking is de weg die de twee grote gemeenten ieder op eigen wijze blijven behandelen. De regio Roosendaal verlangt dat Steenbergen mee gaat doen, maar de zaak zal worden beheerd'en bemand in en door de stad Roosendaal. En het resultaat is, dat als wij niet zakelijk maar goedgelovig zijn, de Steenbergse huisvrouw i.p.v. r 30,=» per emmer meer dan 60,= per emmer zal móeten betalen. Er is geen eenheid in een recreatieplan, geen eenheid in de vuilverbranding en geen eenheid in de gezondheidszorg en in de andere zaken die de grote broers incidenteel wensen te regelen. Volgens mij moet dan elke verstandige raad zeggen-,- dat we op die manier geen streekgewest nodig hebben en wij de autonomie van onze goed geleide gemeente thans nog niet aan willen tasten. Ter afronding van mijn betoog verklaar ik het een slecht besluit te vinden wanneer wij de belangen van onze burgers zouden overleveren aan de dienstan van bergen op Zoom en Roosendaal, terwijl wij eigen perfecte en rationeel geleide diensten hebben. Bij de onderhandelingen over de vuilverwerking, waarbij ik als wethouder Openbare Werken aanwezig was, is niet gebleken dat men elders deskundiger is, integendeel. Om al deze redenen wens ik de belangen van onze gemeente de eerste twee jaar nog niet toe te vertrouwen bij toerbeurt aan Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik durf niet voor mijn verantwoording te nemen dat onze gemeente een soort doorgeefluik wordt, waarbij de raad nauwelijks betrokken zal zijn bij een onduidelijk proces. Ik hoop.JR.d.V. dat .het de raad duidelijk is, dat Stads bestuurders Uk bedoel voorzitters en vice-voorzitters) en Gewestsbestuurders ni-ei: dezelfde personen kunnen zijn, want zij dienen ieder afzonderlijk uit eenlopende, soms tegenstrijdige belangen te behartigen. Dit lijkt mij onmoge lijk. Het is onnatuurlijk op twee stoelen te zitten. Nu geen neutrale voor zitter is benoemd, die hetzij aangewezen is door de Kroon of door de kiezers en die niet beschikt over een eigen bureau en een eigen ambtelijk apparaat wens ik mijn stem niet te geven. En nu mijn laatste opmerking. Ik las M.d.V. dezer dagen een artikel over belastingbesluiten van verschil lende gemeenten. En met voldoening stelde ik vast: dat Steenbergen niet tot belastingverhoging behoeft over te gaan - dat er geen tariefsverhoging voor het zwembad plaats vindt - dat.wij de vermakelijkheids belasting in ons prachtige sportpark kunnen afschaffen - dat ondanks de vele voorzieningen die wij voor de burgers hebben getroffen - de vele wegen die wij dBderhouöen - da nieuwe apparatuur die wij voor de vuilverwerking an da bread-

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 5