10 ub j, eden is de raad, naar hij aanneemt, bekend. Het realiseren van het uitbreidingsplan Zuid is nl. een faseringsplan, dat een groot kapitaal vergt. Aangezien ds fa.Jaartsveld beide voorafgaande fasen heeft uitgevoerd sn dus volledig op de hoogte is, alsmede de gemeente goed heeft bediend, hebben b&w op advies van en in overleg met de directeur gemeentewerken, ook deze en de laatste fase aan de fa.Jaarts veld toegewezen> Een andere zaak is, dat, als een ander werk moet worden uitbesteed, b.v. de uitbreiding naar West of Noord, de fa.Jaartsveld in ieder geval geen monopolie heeft. Indien nieuwe uitbreidingen of andere objecten aan de orde komen zullen de fa.Jaartsveld, de N.V. Elshout en de Bont en wellicht nog andere ondernemingen tot inschrijving worden uitgenodigd. Enige gereserveerdheid is overigens t.a.v. aanbestedingen wel geboden, omdat er vaak opzetten in het spel zijn. Bij inschrijving moet men dus afzien van de clausule inzake zgn,"besmet werk". Hij meent, dat b&w ten aanzien van het onderhavige punt juist hebben gehandeld,, vanzelfsprekend ook, omdat de inschrijfsom aanvaardbaar en niet te duur bleek. Spreker heeft nog een aparte opmerking voor de heer van Tilburg, waar hij de fa.Elshout en de Bont met name noemt. Hij vindt dat geen gelukkige uitlating. Hij had liever gezien, dat er gesproken was van b.v. "andere aannemers". Een maand of wat geleden heeft de heer van Tilburg gezegd, dat de fa.de Bont ook kans moet krijgen, omdat die zoveel goed doet voor het culturele leven van Steen bergen. Dat is iets, waaraan een gemeentebestuur zich niet mag en kan houden. Als een bedrijf aan een vereniging "enkele lapjes van honderd" schenkt mag dat toch geen vrijbrief zijn om een werk van 1| miljoen te krijgen. Daarom is spreker niet gelukkig met het noemen van de fa.de Bont. Voor wat betreft b&w kan spreker met de hand op zijn hart verklaren, dat de fa.Jaartsveld en de fa.de Bont volkomen gelijk zijn. B&w -en hij hoopt ook de raad - hebben alleen het gemeentebelang i.e. het financieel aspect en een goede uitvoering voor ogen. De heer HOENDERVANGERS weet, dat de eerste fase van Steenbergen-Zuid uitgevoerd is door de fa.Elshout en de Bont. Voorts vindt hij het nuttig mee te delen, dat het soms voor de buitenwereld wel eens lijkt alsof er van voorkeur sprake is. Dat geldt ook voor andere werken. Andere,aannemers beklagen zich ook wel eens hierover. Hij wil wel^aanSmen en hij kan b&w volgen, dat het voortzetting van een werk betreft. Dat het door een ander niet overgenomen zou kunnen worden vindt hij als motief niet geheel juist. Dat is wel gebleken, want de 1e fase is door Elshout en de Bont gerealiseerd. Wethouder HERBERS wijst er op, dat het niet zozeer gaat om de di recties van de bedrijven, maar om de uitvoerders. De werkelijke leiding van zowel de 1e als daaropvolgende fasen is bij een en dezelfde man gebleven. Dat deze van bedrijf is veranderd doet voor b&w niet terzake. De heer VAN TILBURG zegt het antwoord van de heer Herbers niet zoveel. Overigens wil hij nadrukkelijk stellen, dat hij géén naam heeft genoemd. Wel. is de naam van de fa.Elshout en de Bont gevallen, omdat het dit bedrijf was, dat het parkeerterrein Westdam op proef mocht maken. Het lijkt wel of die proef niet geslaagd is. Voorts wil hij benadrukken, dat er bij hem geen enkel belang of voorkeur, ook niet t.a.v. de fa.Elshout en de Bont, bestaat. Hij is daarop alleen gekomen, omdat hij persoonlijk ergens voelt, dat de ant woorden niet bevredigend zijn. De heer Hoendervangers heeft al gesteld, dat het niet persé nodig is gebleken, dat één bedrijf alle fasen moet uitvoeren.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 59