r* 14. Verlening medewerking aan bestuur van de Neutr Riiz School van het NHHe e s h u i s t.b.v. inrichting 2e lokaal van de kleuterschool te Steenbergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 15. Votering krediet van 5.000,= t.b.v.de aanleg van een nood voetbalveld voor SC Kruisland De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stermiing overeen komstig het voorstel. 16. Votering krediet van 25.350,= t.b.v.de verharding van het resterend gedeelte van de atletiekbaan c.a. op het gem.sportpark" De VOORZITTER wenst Diomedon veel succes en hij hoopt, dat ook Steenbergen eens een nationaal kampioenschap o.i.d. zal mogen zien 17. Mededelingen en rondvraag I. MEDEDELINGEN 3.benoeming schoolarts De heer VAN POPPEL vraagt of de schoolarts zich mettertijd in Steenbergen zal vestigen of zitting houden. De VOORZITTER antwoordt, dat dit niet de bedoeling is. De scholen zullen, zoals de andere gemeenten, voor onderzoekruimten moeten zorgen. Dat zal wel moeilijk zijn, omdat de lagere scholen niet over een specifieke voorziening beschikken. In de andere gemeenten zijn die moeilijkheden echter steeds overwonnen, zodat dit ook voor deze gemeente mag worden verwacht. De heer VAN POPPEL wijst op de mogelijkheden, die wellicht het gemeenschapshuis kan gaan bieden. De VOORZITTER ziet dit niet zozeer als oplossing. Hbl zou een nogal intensief gebruik betekenen en de vraag is of de bezetting van het medisch afspraakcentrum dit toelaat. De sug gestie zal wel onderzocht worden II. RONDVRAAG A.schriftelijk -It^unning bouwrijpmaken voorlaatste fase Steenbergen Zuid (III19731 aan fa.Jaartsveld Ifn aanzien van Punt 5 van de mededelingen merkt de heer VAN TILBURG op, dat door hem ongeveer een half jaar geleden reeds gevraagd is om ook andere aannemers in te schakelen bij uit te voeren straatwerken. Het resultaat is geweest dat de fa.de Bont oen het parkeerterrein Westdam heeft mogen maken, maar - ondanks toezeggingen - zijn zij voor het bouwrijpmaken van Zuid niet uit genodigd om in te schrijven. Gevraagd wordt om de redenen te vermelden waarom dit niet gebeurd is". Wethouder HERBERS wil opmerken, dat bij de vraag van de heer van Fxlburg een conclusie staat, waarmee hij het niet eens kan zijn. Hij kan zich niet herinneren, dat b&w hebben toegezegd, dat een andere fa. dan de fa.Jaartsveld voor inschrijving zou worden uitgenodigd. V -

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 58