14 r? De heer HOENDERVANGERS dacht, dat wethouder Herbers het Regionaal Centrum bedoelde. Nu hij het bestuur van het jeugdcentrum op het oog heeft an hij alleen maar zeggen, dat hij het volledig met wethouder Herbers eens is. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16a'i-!!nrlrinLm1e,deWfrkin9 aan best- neutr.bljz.sch. voor g.l.o. iet liH keeshuis t.b.v. de aanbouw van één permanent lokaal aan de school voor g.l.o. te Steenberqen 9 5?S,1U1 van 29 jun1 1972> nr'14 t-a-v. de bouw van een noodlokaal °8 VOORZITTER kan tot zijn vreugde meedelen, dat inmiddels t.a.v. de uitbreiding van de school weer een stap meer kan worden gezet, als wethouder Herbers zo even aanhaalde. In plaats van het noodgebouw kan er zelfs een definitief lokaal worden gesticht. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot toevoeging aan de agenda en aanneming van het voorstel. 17. Mededelingen en rondvraag II. PCNDVRAAG A.schriftelijk J..'.ë^ondPrijB woningwetwoningen CC.Hoendervangers in fin.commissie) De heer HOENDERVANGERS verzoekt b&w mede te delen, of en zo ja wanneer en tot welke bedragen de grondprijzen voor woningwetbouw reeds zijn goedgekeurd door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en zo nee, waarom de goedkeuring is uitgebleven en welke finan ciële gevolgen zulks voor de gemeente heeft, (door de secretaris van de commissie is reeds medegedeeld, dat de goedkeuring niet is ontvangen, dat daarvoor geen redenen bekend zijn, doch dat deze mogelijkerwijs daarin gelegen zijn, dat het onderzoek nog niet is voltooid en dat financieel nadeel eerst dan optreedt indien de door de heer Heijst, ambtenaar van de Provinciale Directie mondeling gedane toezegging dat ook voor "oude" complexen woningwetwoningen de nieuw vast te stellen prijzen zullen gelden niet zou worden nagekomen) De heer HOENDERVANGERS blijft er prijs op stellen, dat bSw hun stand- punt kenbaar zullen maken". Wethouder HERBERS spreekt als volgt: - "Zoals de leden bekend is heeft op 22 juni 1972 op de Griffie te 's-Her- togenbosch een gefundeerde bespreking plaats gevonden betreffende de prijs vaststelling voor bouwgrond. De gemeente heeft bij het beëindigen van de bijeenkomst toegezegd dat binnen 3 maanden de gemeente nieuwe grondprijzen zou vaststellen. Gedurende de ziekte van uw burgemeester heb ik in een speciale bijeenkomst van de gezamenlijke raadscommissies u op de hoogte gesteld. De nieuwe grorlexploitatieprijzen zijn binnen de gestelde ter mijn aan de Griffie toegezonden. De gemeente wacht thans op de goed keuring van de demissionaire minister van Volkshuisvesting. De vraag, welke financiële gevolgen dit voor de gemeente heeft beantwoord ik met geen, want wij gaan rustig door de nieuwe grondprijzen te berekenen". De heer HOENDERVANGERS ziet nog een addertje onder het gras. Hij zou graag willen weten J 1. of de woningstichting de gronden reeds heeft betaald en zo ja, in hoe verre en tegen welke prijs,- 2. waarom het uitbreidingsplan niet is goedgekeurd, want hij vreest dat dit nauw verband houdt met de grondprijsvaststelling.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 45